Learn Java

Public on February 15, 2014
Java không đơn thuần là một ngôn ngữ, nó là cả một nền tảng lập trình, một cộng đồng hay một văn hóa.
java.lang
java.util.
java.io.

java.lang đây là gói bao gồm rất nhiều những lớp cơ bản, String ( cắt 1 string, thay thế từ, tìm vị trí từ,…)
Tiếp theo đó là StringBuffer,  StringBuilder. StringBuffer, lớp Math, java thread.

Java.util về Vector, thêm bớt, xóa các thành phần, cái này giống “mảng động”.
Sau Vector, tìm hiểu lớp Date, in ngày tháng , giờ giấc.
viết thử một chiếc đồng hồ bằng AWT có sử dụng lớp Calendar và lớp Date.
Java.util còn một lớp cần phải học đó là Hashtable,
viết một ví dụ cho phép đặt cặp giá trị key – value vào đối tượng của lớp Hashtable.

 java.io. Lớp đầu tiên cần phải học trong java.io  là File.
Tạo và xóa một file, đo độ dài một file.
Tất cả các hàm đều được cung cấp trong File.class và  chỉ cần tạo một object rồi System.out giá trị để kiểm nghiệm lại trong Java.
Hai lớp tiếp theo cần tìm hiểu trong java.io là FileReader và FileWriter,
dùng hai lớp này để đọc và ghi dữ liệu vào một file text đơn giản.

Hãy học theo thứ tự..đừng chạy đua khi kiến thức còn chưa vững !

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon