[Adroid] Actionbarsherlock tutorial

Public on April 27, 2014
ActionBar chỉ hỗ trợ cho version api 11 trở lên, muốn tương thích được với các version cũ như 8 (android2.2) thì ta phải dùng ActionBarSherlock.

Download và nhúng thư viện actionbarsherlock

         1.       Truy cập địa chỉ http://actionbarsherlock.com/index.html và download về và unzip ra được thư mục như hình

       2.       Chú ý trong thư mục vừa unzip có thư mục tên actionbarsherlock, đổi tên thành “ActionBarSherlockLib” cho dễ sử dụng.

Nhúng thư viện ActionBarSherlockLib vào Eclipse

3.       Để import ActionBarSherlock Library vào Eclipse, chọn File > Import >  Existing Android Code into Workspace.
4.       Cửa sổ hiện ra chọn Browser và dẫn đến thư mục “ActionBarSherlockLib” như hình dưới bên dưới. check vào mục “Copy project into workspace”, rồi chọn OK.

5.       Sau khi nhúng xong ta sẽ có 1 project “ActionBarSherlockLib”, chọn src và xem có bị lỗi không nếu lỗi như hình
6.       Nếu lỗi thì click phải project chọn Project. Chọn tiếp Java Compiler và chỉnh mục “Compiler compliance level” thành  1.6 như hình

Nhúng thư viện ActionBarSherlock vào project

7.       Tạo một project mới. Click phải project chọn Properties > Android >Add > chọn ActionBarSherlockLib  > Apply > OK.

Mở file java chính, sửa class thành kế thừa từ SherlockActivity . Nếu OnCreateOptionMenu báo lỗi thì bỏ thư viện
import android.view.Menu;
      8.       8.Nhúng các thư viện :
import com.actionbarsherlock.app.SherlockActivity;
import com.actionbarsherlock.view.Menu;
import com.actionbarsherlock.view.MenuItem;
import com.actionbarsherlock.view.MenuItem.OnMenuItemClickListener;
      9.       Bỏ hàm onCreateOptionMenu cũ đi
     10.   Thêm 3 hàm mới như sau:
     // Capture first menu button click
    OnMenuItemClickListener HelpButtonClickListener = new OnMenuItemClickListener() {

        public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {

            // Create a simple toast message
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Help Button", Toast.LENGTH_SHORT)
                    .show();

            // Do something else
            return false;
        }
    };

    // Capture second menu button click
    OnMenuItemClickListener LikeButtonClickListener = new OnMenuItemClickListener() {

        public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
            // Create a simple toast message
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Like Button", Toast.LENGTH_SHORT)
                    .show();

            // Do something else
            return false;
        }
    };

    // Capture third menu button click
    OnMenuItemClickListener ExitButtonClickListener = new OnMenuItemClickListener() {

        public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
            // Create a simple toast message
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Exit Button", Toast.LENGTH_SHORT)
                    .show();

            // Do something else
            return false;
        }
    };

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

        // First Menu Button
        menu.add("Help")
                 .setOnMenuItemClickListener(this.HelpButtonClickListener)
                .setIcon(R.drawable.ic_launcher) // Set the menu icon
                 .setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM);

        // Second Menu Button
        menu.add("Like")
                .setOnMenuItemClickListener(this.LikeButtonClickListener)
                .setIcon(R.drawable.ic_launcher) // Set the menu icon
                .setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM);

        // Third Menu Button
        menu.add("Exit")
                .setOnMenuItemClickListener(this.ExitButtonClickListener)
                .setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM);

        return super.onCreateOptionsMenu(menu);
    }
11.   Mở androidmanifest.xml lên trong phần application sửa theme lại thành Them.Sherlock và trong activity thêm thuộc tính android:uiOptions=”splitActionBarWhenNarrow” (để hiển actionbar tại cuối của trang) như bên dưới.
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/Theme.Sherlock" >
        <activity
            android:name="com.example.testactionbarsherlock.MainActivity"
            android:label="@string/app_name"
            android:uiOptions="splitActionBarWhenNarrow" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>


Download full source Click Here
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Game
avatar

that's great tutorial , but one thing , please check your download link , it's no longer exits https://uploads.disquscdn.com/images/95963ab9b23c2496c3e838e14de7a661ef388ca6ccfa6116e1df4cc731a88129.png

delete 3/14/17, 2:46 PMsentiment_satisfied Emoticon