[ENGLISH FOR COMPUTING ] Unit 4: Programming And Languages

Public on April 25, 2014
Unit 4: programming and languages
Task 1:      Can you identify those languages? (Bạn có thể xác định những ngôn ngữ này?) 
       a)     C language.
       b)    assembly language.
       c)     Cobol.
Task 2:    Before reading the text, try to fill in the gaps in these sentences. (Trước khi đọc đoạn văn bản, hãy thử để điền vào những khoảng trống trong các câu sau.)


1. A source program is a program written in one of the high-level languages
          Chương trình mã nguồn là chương trình được viết bởi một trong những ngôn ngữ cấp cao.


2. a program written in a high-level language must be interpreted into machine code before the computer will read and process it.
          Một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao phải được chuyển thành mã máy trước khi máy tính sẽ đọc và xử lý nó.

3. A program designed to perform a specific task is called an applications program.
          Một chương trình được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể thì được gọi la chương trình ứng dụng.

4. the object program and object module is the program produced when the original program has been converted into machine code.
          Chương trình đối tượng hoặc modun đối tượng là chương trình sản xuất khi chương trình gốc đã được chuyển đổi thành mã máy.

5. A compiler is a program  that converts a high-level language into machine code.
          một trình biên dịch là một chương trình có thể chuyển đổi ngôn ngữ cấp cao thành mã máy.

6. the systems program which fetches required system routines and links them to the object module is known as the linkage editor.
          chương trình hệ thống mà fetches thủ tục hệ thống và liên kết chúng với các mô-đun đối tượng được gọi là  các biên tập viên liên kết.Reading
Chương trình và ngôn ngữ lập trình

Máy tính có thể giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau nếu chúng được lệnh phải làm gì những gì. Lệnh đầu tiên được viết bằng một trong những ngôn ngữ cấp cao, ví dụ như FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL / I, PASCAL, BASIC, hoặc C, tùy thuộc vào loại vấn đề được giải quyết. Một chương trình viết bằng một trong các ngôn ngữ này thường được gọi là một chương trình mã nguồn, và nó không được xử lý trực tiếp từ máy tính cho đến khi nó được biên dịch, có nghĩa là dịch sang mã máy. Thường thì một câu lệnh đơn viết bằng một ngôn ngữ cấp cao, khi chuyển đổi thành mã máy, kết quả là có nhiều lệnh.
Dưới đây là một mô tả ngắn gọn của một số các ngôn ngữ cấp cao:
FORTRAN từ viết tắt FORmula TRANslation. Ngôn ngữ này được sử dụng để giải quyết các vấn đề của khoa học và toán học. Nó bao gồm các công thức đại số và cụm từ tiếng Anh. Nó được giới thiệu lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1954.
COBOL viết tắt của COmmon Business-Oriented Language. Ngôn ngữ này được sử dụng cho các mục đích thương mại. COBOL được viết bằng cách sử dụng các câu tiếng Anh, là chương trình với những vấn đề không liên quan đến tính toán toán học. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959.
ALGOL viết tắt của ALGOrithmic Language. Trước kia gọi là IAL, có nghĩa là International Algebraic Language. Nó được sử dụng cho các mục đích toán học và khoa học. ALGOL lần đầu tiên được giới thiệu tại châu Âu vào năm 1960.
Ngôn ngữ lập trình PL/I . phát triển vào năm 1964 để kết hợp các tính năng của COBOL và ALGOL. Do đó, nó được sử dụng để xử lý dữ liệu cũng như các ứng dụng khoa học.
BASIC viết tắt của Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. Được phát triển vào năm 1965 tại Đại học Dartmouth ở Hoa Kỳ sử dụng cho sinh viên, người đang cần một ngôn ngữ đơn giản để bắt đầu lập trình.
C đã phát triển trong những năm 70 để hỗ trợ hệ điều hành UNIX. C là ngôn ngữ đa năng có tính di động cao.
Các ngôn ngữ khác như là APL (được phát triển năm 1962), PASCAL (đặt theo tên của Blaise Pascal, phát triển trong năm 1971), và LISP và PROLOG, cả hai đều được sử dụng cho công việc trong trí tuệ nhân tạo. LOGO là một phát triển của LISP đã được sử dụng để phát triển Bộ phần mềm computer-based training (CBT).
Khi một chương trình được viết bằng một trong các ngôn ngữ cấp cao được thiết kế để làm một loại công việc cụ thể như tính toán tiền lương của một công ty hoặc tính toán các yếu tố ảnh hưởng sức chịu đựng trên một mái nhà, nó được gọi là một chương trình ứng dụng. Tổ chức hoặc mua các gói chương trình hoặc ủy thác cho lập trình viên của họ viết chúng để đáp ứng các chi tiết kỹ thuật của người sử dụng.
Chương trình thành phẩm sau khi chương trình nguồn đã được chuyển đổi thành mã máy được gọi là một chương trình đối tượng hoặc mô-đun đối tượng. Điều này được thực hiện bởi một chương trình máy tính được gọi là trình biên dịch, và duy nhất cho mỗi máy tính. Do đó, một máy tính cần trình biên dịch riêng cho các ngôn ngữ cấp cao khác nhau nếu nó được dự kiến ​​sẽ chấp nhận các chương trình được viết bằng ngôn ngữ đó. Ví dụ, để một máy IBM RS/6000 có thể xử lý một chương trình trong FORTRAN, nó cần phải có một trình biên dịch hiểu ngôn ngữ FORTRAN.

Trình biên dịch là một chương trình hệ thống có thể được viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng hệ điều hành của máy tính là một hệ thống thực sự điều khiển bộ xử lý trung tâm (CPU), đầu vào, đầu ra, và các thiết bị bộ nhớ thứ cấp. Một chương trình khác của hệ thống là trình biên tập, lấy hệ thống thói quen và liên kết chúng với các đối tượng mô-đun (chương trình nguồn trong mã máy). Chương trình kết quả sau đó được gọi là các mô-đun tải, đó là chương trình trực tiếp thực thi bởi máy tính. Mặc dù chương trình hệ thống là một phần của phần mềm, chúng thường được cung cấp bởi nhà sản xuất. Không giống như các chương trình hệ thống, các gói phần mềm được bán bởi các nhà cung cấp khác nhau và không nhất thiết là của các nhà sản xuất máy tính. Chúng là một tập hợp các chương trình được thiết kế để thực hiện các ứng dụng nhất định phù hợp với các Các thông số kỹ thuật cụ thể của người sử dụng. Tính tiền lương là một ví dụ của một gói phần mềm cho phép người dùng nhập dữ liệu - giờ làm việc, trả lãi, khấu trừ đặc biệt, tên của nhân viên - và tính toán tiền lương đầu ra. Những gói này được mã hóa trong ngôn ngữ máy (các số 0 và 1) trên băng từ hay đĩa có thể được mua, thuê, hoặc thuê người dùng chọn các gói tương ứng với nhu cầu của họ.

Task 3:    Those are answer about the text, write the questions. (Đó là những câu trả lời hãy viết các câu hỏi.)
     1.     Is COBOL function to handle the science and mathematics?( có phải cobol có chức năng xử lý các vấn đề về khoa học và toán học?)
     2.     What is the purpose of development of C? (mục đích phát triển của C là gì?)
     3.     What is designed to perform a specific task?( Cái gì được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể?)
     4.     how to convert high-level language to machine code?( làm thế nào để chuyển đổi ngôn ngữ cấp cao thành mã máy?).
     5.     How to program the system is the editor active link?( làm thế nào để chương trình hệ thống là biên tập viên liên kết hoạt động?)
     6.     Is the software sold by vendors computer?( Có phải các phần mềm được bán bởi các nhà cung cấp máy tính?).

Task 4: Summarize the information on different hight-level computer languages by completing the table below. (Tóm tắt thông tin về ngôn ngữ máy tính cấp cao khác nhau bằng cách hoàn thành bảng dưới đây.)


LANGUAGE
(ngôn ngữ)
DEVELOPED
(phát triển)
FUNCTION
(chức năng)
CHARACTERISTIC
(đặc trưng)
FORTRAN
1954
Sovling scientific and mathematical problems (giải quyết các vấn đề khoa học và toán học)
Consists of algebraic  formula and english phrases(bao gồm công thức đại số và cụm từ tiếng Anh)
COBOL
1959
is used for commercial purposes(được sử dụng cho mục đích thương mại)
which is written using english statements, deals with problems that do not involve a lot of mathematical calculations.( được viết bằng cách sử dụng báo cáo tiếng Anh, các chương trình khuyến mại với những vấn đề không liên quan đến rất nhiều tính toán toán học)
ALGOL
1960
mathematical and scientific purposes. (mục đích toán học và khoa học)
International Algebraic Language (ngôn ngữ quốc tế đại số)
PL/I
1964
data processing as well as scientific applications (xử lý dữ liệu cũng như các ứng dụng khoa học)
combine features of COBOL and ALGOL (kết hợp các tính năng của COBOL và ALGOL)
BASIC
1965
student who require a simple language to begin programming.( các sinh viên yêu cầu một ngôn ngữ đơn giản để bắt đầu lập trình.)

C
1970
support the unix operating system (hỗ trợ các hệ điều hành Unix)
is  a highly portable general-purpose language.
APL
1962Task 5Find the passages in the text where the following idea expressed. Give the line references. (Tìm các đoạn văn trong văn bản bày tỏ ý tưởng sau đây. Cung cấp các dòng tham khảo.)
1. 51-52
2. 59-60
3. 8-9
4. 57-58
5. 36-37
Task 6: : Using the line reference given. Look back the text and find the reference for the words in italics.( Sử dụng dòng tham khảo. Tìm từ cần thiết cho các từ in nghiêng.)
1.      if they are given the right (line 1) à Computers
2.      it can not be directly processed (line 5) à a source program
3.      it is called an applications program (line 38) à a program
4.      commission their own programmer (line 40)à institution
5.      to write them to meet (line 40) à these  programs
6.      that would understand (line 48) à compiler
7.      which controls the central (line 51) à a true systems program
8.      link them to the object (line 54) à systems routines
9.      they are set of programs (line 60) à software packages
10. which can be purchased (line 66) à magnetic tapes or dicks
Task  7:Using the line reference given, refer back to the text and find words or phrase that have a similar meaning to: (Sử dụng các dòng tham khảo nhất định, xem lại văn bản và tìm những từ hoặc cụm từ có nghĩa tương tự:)
1.      Converted (line 5 – 10) à transformed
2.      Give the responsibility to (line 35 – 40) à commission
3.      Brings (line 50 – 55) à fetches
4.      Are compatible with (line 60 – 65) à conform
5.      Matches (line 65 – 67) à Corresponds to
Task 8:Choose the correct words to complete each sentence. You may have change some words slightly. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu. Bạn đã có thể thay đổi một số từ.)
1.                  Instruction, instruct, instructed, instructor
            a. instructor
            b. instructed
            c. instruction
2.                  Compilation, compiler, compile, compiled
            a. compiler
            b. compiles
            c. compiled
3.         result, results, resulting
            a. resulting
            b. results
4.         Specification, specify, specified, specifically
            a. specific
            b. specific
            c. specifications


Reading
Dòng chú thích
Một mã nguồn của chương trình C bao gồm các câu lệnh và các dòng chú thích. Dòng chú thích được bao quanh bởi các ký tự / * (bắt đầu của chú thích) và * / (ở cuối của các chú thích).
Hàm main {}
Mỗi chương trình C đều phải có một hàm được gọi là hàm main chỉ xuất hiện một lần trong một chương trình. Dấu ngoặc đơn sau Hàm main sẽ được thực hiện, nhưng không cần phải bao gồm tham số. Phần chính của chương trình được đặt trong dấu ngoặc {}, bao gồm khai báo, câu lệnh dẫn dắt, và các lệnh C khác. Ở phần trên hàm main có sáu câu lệnh trong dấu ngoặc: lệnh khai báo 
(lệnh đầu tiên của chương trình chính bắt đầu với từ "float"), hai lệnh dẫn dắt (lệnh thứ tư và thứ năm bắt đầu từ với các tên biến có tên là d và average), và ba câu lệnh, hai lệnh in thông tin trên màn hình và một lệnh để nhập thông tin từ bàn phím.
C là một ngôn ngữ tự do, dấu chấm phẩy (;) ở cuối của mỗi dòng là bắt buộc. Nó hoạt động như một câu lệnh kết thúc, nói với trình biên dịch là nơi một câu lệnh kết thúc. dạng tự do có nghĩa là câu lệnh có thể được xác định và dòng trắng được chèn vào trong tập tin nguồn để cải thiện khả năng đọc, và câu lệnh có thể mở rộng nhiều dòng. Tuy nhiên, mỗi lệnh phải được kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Nếu bạn quên các dấu chấm phẩy, trình biên dịch sẽ tạo lỗi, cho thấy nguồn gốc của các lỗi ở dòng tiếp theo. Điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn, như các câu lệnh có thể được sửa chữa, đó là một lỗi cú pháp được tạo ra.
Biến và câu lệnh khai báo
Biến là đại lượng được gọi theo tên, chẳng hạn như a, b, c, d, và average trong chương trình nói trên. Một biến có thể mang về nhiều giá trị trong quá trình thực hiện chương trình, nhưng bạn phải chắc chắn rằng nó được gán giá trị ban đầu, C không làm tự động như vậy. Tuy nhiên, trước khi biến có thể được sử dụng trong một chương trình, nó phải được khai báo trong một câu lệnh khai báo.

Task 11: Read the program below and the text on the next page, then complete the
sentences which follow. (Đọc các chương trình dưới đây và văn bản trên trang tiếp theo, sau đó hoàn thành câu sau:)
1.The Function main must appear only once in a program.
2. /* CALCULATE AVERAGES */ is a comment line.
3. The statement float a,b,c,d,average; is a declaration statement.
4. The program below contains main function statements.
5. The assignment statements are on lines fourth and fifth
6. The main part of the program is enclosed within braces
7. Each line of any C program must end with a which acts as a semicolon statement teminator
8. If you forget to include the correct punctuation, the compiler will produce a line error.
9. A quantity referred to by name is known as a variable
10. A type statement must be used to declare variables.
Task12: Find words in the text which mean: (Tìm những từ trong văn bản có ý nghĩa là:)
        1.      parentheses
        2.      free form 
        3.      main
        4.      identified
        5.      produce
        6.      declared
Task 13: The table below shows C's relational operators. Fill the gaps in the table. (Bảng dưới đây cho thấy các toán tử quan hệ của C.Điền vào các khoảng trống trong bảng.)
C sysmboy
Meaning
= =
Equal to
< 
Less than
<=
Equal to or less than
> 
Greater than
>=
Greater than or  equal to
!=
Not equal toBài Dịch Tham Khảo
Trần Thị Xuân Thảo:
Máy tính có thể giải quyết các loại vấn đề khác nhau nếu như chúng được đưa ra các câu lệnh đúng để làm. Các câu lệnh này trước hết phải được viết bởi một ngôn ngữ bậc cao như FORTANT, COBOL, ALGOL, PL/I, PASCAL, BASIC, hoặc C, điều này phụ thuộc vào vấn đề cần giải quyết. Một chương trình được viết bằng một trong những ngôn ngữ này được gọi là chương trình nguồn, nó không thể trực tiếp xử lý bằng máy tính cho đến khi nó được biên dịch (điều này có nghĩa là nó được dịch) ra mã máy. Thông thường thì một người hướng dẫn thiết kế viết một vài sự mô tả của ngôn ngữ bậc cao. Khi chuyển sang (biến thành) mã máy, do bởi có nhiều lời hướng dẫn. đây là sự miêu tả ngắn gọn của một vài trong nhiều ngôn ngữ bậc cao:
 FORTRAN được viết tắt từ Formula Translation. Ngôn ngữ này được sử dụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến khoa học và toán học. Nó bao gồm công thức số học và những cụm từ bằng tiếng Anh. Nó được giới thiệu lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1954.
COBOL được viết tắt từ Common Business – Oriented Language (ngôn ngữ lập trình dành cho thương mại). Ngôn ngữ này được sử dụng với mục đích dành cho thương mại. COBOL, cái mà được sử dụng bởi các câu lệnh bằng tiếng Anh, nó giải quyết các vấn đề mà không liên quan nhiều đến tính toán. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959.
ALGOL được viết tắt từ Algorithmic Language. Trước đây được gọi là IAL, điều này có nghĩa là International Algebraic Language. Nó được sử dụng với mục đích cho khoa học và toán học. ALGOL đã được giới thiệu lần đầu tiên ở Châu Âu vào năm 1960.
PLI Programming Language I. Được phát triển vào năm 1964 nó kết hợp những đặc trưng của COBOL và ALGOL. Do vậy, nó được sử dụng để xử lý các dữ liệu để ứng dụng vào khoa học.
BASIC được viết tắt từ Beginner’s All – purpose Symbolic Instruction Code. Được phát triển vào năm 1965 tại trường đại học Dartmouth ở Hoa Kỳ, nó thì được dành cho sinh viên sử dụng, những người mà yêu cầu một ngôn ngữ cơ bản để bắt đầu lập trình.
C được phát triển vào thập niên 70 hỗ trợ cho hệ điều hành UNIX. C là một ngôn ngữ bậc cao phổ dụng mang đi được.
Những ngôn ngữ khác như APL (được phát triển vào năm 1962), PASCAL (được đặt theo tên của Blaise Pascal và được phát triển vào năm 1971), và LISP và PROLOG, cả hai ngôn ngữ này đều được sử dụng cho công việc làm trí thông minh nhân tạo. LOGO được phát triển từ LISP cái mà để máy tính phát triển một phần mềm đào tạo dựa trên các gói phần mềm.
Khi một chương trình được viết bằng một trong những ngôn ngữ bậc cao được thiết kế để làm các loại công việc cụ thể như là tính toán một bảng lương của một công ty hoặc tính toán các yếu tố chịu lực trên (của) một mái nhà. Nó được gọi là một trình ứng dụng. Các viện (nghiên cứu) hoặc là mua những chương trình này như là phần mềm hoặc giao cho nhân viên_những lập trình viên của họ viết chúng theo những yêu cầu cụ thể của người sử dụng (người dùng).
Chương trình được sản xuất sau chương trình nguồn đã được chuyển đổi vào trong mã máy được tham chiếu tới như một chương trình đối tượng hay đoạn chương trình hướng đối tượng (mô–đun đối tượng). Những cái này được làm bởi một chương trình máy tính gọi là trình biên dịch, cái mà có duy nhất trong mỗi máy tính; một máy tính cần phải sở hữu một trình biên dịch những ngôn ngữ có thứ bậc nếu người ta chấp nhận những chương trình này được viết bằng những ngôn ngữ đó. Ví dụ, trong máy IBM RS/6000 có thể xử lý một chương trình nói riêng theo mẫu (và) với ngôn ngữ FORTRANT.
Trình biên dịch là một chương trình hệ thống cái mà có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng hệ điều hành của máy tính là một chương trình hệ thống thực sự cái mà nó kiểm soát bộ xử lý trung tâm (CPU), các thiết bị nhập, xuất, và bộ nhớ thứ cấp. những chương trình hệ thống khác là trình soạn thảo liên kết, cái mà chọn một lộ trình hệ thống và liên kết chúng với các mô-đun đối tượng (chương trình nguồn trong mã máy). Kết quả chương trình sau đó được gọi là mô-đun nạp, cái mà chương trình trực tiếp được điều hành bởi máy tính. Dù những chương trình hệ thống này là một phần mềm, chúng thường được cung cấp bởi những nhà sản xuất máy. Không giống những chương trình hệ thống, các gói phần mềm ứng dụng được bán bởi những nhà cung cấp (nhà buôn) khác nhau và không cần thiết bởi những nhà sản xuất máy tính. Đây là một bộ chương trình được thiết kế để thực hiện những ứng dụng nhất định cái mà phù hợp với đặc tính riêng của từng người dung. Bảng lương là một ví dụ của chương trình này cái mà cho phép những người dung nhập vào dữ liệu như là giờ làm việc, tỷ lệ lương (bậc lương), các khoản khấu trừ, tên của nhân viên và tính toán ra tiền lương. Những phần mềm này được chuyển thành ngôn ngữ của mã máy (là 0 và 1) trong băng hoặc đĩa từ cái mà có thể mua, thuê hoặc mượn bởi những người dung người mà chọn những gói phần mềm gần như là tương ứng (đáp ứng) với những nhu cầu cần thiết của họ.
Bài kham khảo
Programming languages
Unfortunately, computers cannot understand ordinary spoken English or any other natural language. The only language they can understand directly is called machine code. This consists of the 1s and 0s (binary codes) that are processed by the CPU.
However, machine code as a means of communication is very difficult to write. For this reason, we use symbolic languages that are easier to understand. Then, by using a special program, these languages can be translated into machine code. For example, the so-called assembly languages use abbreviations such as ADD, SUB, MPY to represent instructions. These mnemonic codes are like labels easily associated with the items to which they refer.
Basic languages, where the program is similar to the machine code version, are. known as low-level languages. Inthese languages, each instruction is equivalent to a single machine code instruction, and the program is converted into machine code by a special program called an assembler. These languages are still quite complex and restricted to particular machines.
To make the programs easier to write and to overcome the problem of intercommunication between different types of machines, higher-level languages were designed such as BASIC, COBOL, FORTRAN or Pascal. These are all. problem-oriented rather than machine-oriented. Programs written in one of these languages (known as source programs) are converted into a lower level language by means of a  compiler  (generating the object program). On compilation, each statement in a highlevel language is generally translated into many machine code instructions.
People communicate instructions to the computer.,in symbolic languages and the easier this communication can be made the wider the application of computers will be. Scientists are already working on Artificial Intelligence and the next generation of computers may be able to understand human languages.
Dịch
Ngôn ngữ lập trình
Thật không may, máy tính không thể nào hiểu được tiếng anh nói thông thường hoặc bất cứ ngôn ngữ tự nhiên nào khác. Ngôn  ngữ duy nhất mà chúng có thể hiểu trực tiếp được gọi là mã máy. Mã này bao gồm các chữ số 1 và chữ số 0(mã nhị phân) vốn được xử lý bởi CPU.
Tuy nhiên, mã máy ở dạng giao tiếp rất khó viết. Vì lý do này chúng ta sử dụng ngôn ngữ biểu tượng để dễ hiểu hơn. Sau đó, bằng cách sử dụng chương trình đặc biệt, những ngôn ngữ này có thể được diễn dịch bằng mã máy. Ví dụ hợp ngữ sử dụng các chữ viết tắt như ADD, SUB, MPY để biểu thị các lệnh. Các mã giải này giống hệt như các nhãn được liên kết một cách dễ dàng với các hạng mục mà chúng ám chỉ.
Các ngôn ngữ căn bản, nơi mà chương trình tương tự như phiên bản của mã máy được gọi là các ngôn ngữ bậc thấp. Ở các ngôn ngữ này, mỗi một lệnh tương đương với một chỉ dẫn mã máy đơn giản, và chương trình được chuyển đổi sang mã máy bởi một chương trình đặc biệt được gọi là một trình hợp ngữ. Những ngôn ngữ này vẫn còn hoàn toàn phức tạp và chỉ giới hạn cho các máy đặc biệt.
Để làm cho các chương trình dễ viết và dễ khắc phục sự cố trong việc truyền thông giữa nhiều kiểu máy khác nhau. Các ngôn ngữ bậc cao đã được thiết kế chẳng hạn như BASIC, CO- BOL, FORTRAN hoặc Pascal. Tất cả chúng  đều là ngôn ngữ định hướng vấn  để thay vì  định hướng máy.
Các chương trình được viết theo một trong những ngôn ngữ này (được gọi là chương trình nguồn) được chuyển đổi thành ngôn ngữ bậc thấp bằng phương tiện của một trình biên soạn (tạo chương trình đối tượng). Trong quá trình biên soạn, mỗi một câu lệnh trong ngôn ngữ bậc cao được diễn dịch thành nhiều chỉ dẫn mã máy.
Người ta truyền các lệnh vào máy tính theo các ngôn ngữ kí hiệu và một giao tiếp này càng được thực hiện dễ dàng thì càng làm cho ứng dụng máy tính được phát triển rộng rãi hơn. Các nhà khoa học đang làm việc về trí thông minh nhân tạo và thế hệ kế tiếp của máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ của con người.


Nguyễn Thành Nông
Phần mềm máy tính (tiếng Anh: Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.
Computer software (English: Computer Software) or short (Software) is a set of statements or instructions (Instruction) is written in one or more programming languages ​​in order to determine,and other data and documents relevant to automate a number of tasks or functions or solve a particular problem.
Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng (hay phần cứng máy tính, Computer Hardware) hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác.
Software implementation of its functions by sending instructions directly to the hardware (or hardware, Computer Hardware) or by providing data service or other software programs.
Phần mềm là một khái niệm trừu tượng, nó khác với phần cứng ở chỗ là "phần mềm không thể sờ hay đụng vào", và nó cần phải có phần cứng mới có thể thực thi được.
Software is an abstract concept, it is different in that the hardware "software can not touch or touch", and it require new hardware can execute
Đặc điểm
Trước đây, để tạo ra chương trình máy tính người ta phải làm việc trực tiếp với các con số 0 hoặc 1 (sử dụng hệ số nhị phân), hay còn gọi là ngôn ngữ máy. Công việc này vô cùng khó khăn, chiếm nhiều thời gian, công sức và đặc biệt dễ gây ra lỗi. Để khắc phục nhược điểm này, người ta đề xuất ra hợp ngữ, một ngôn ngữ cho phép thay thế dãy 0 hoặc 1 này bởi các từ gợi nhớ tiếng Anh. Tuy nhiên, cải tiến này vẫn còn chưa thật thích hợp với đa số người dùng máy tính, những người luôn mong muốn các lệnh chính là ý nghĩa của các thao tác mà nó mô tả. Vì vậy, ngay từ những năm 1950, người ta đã xây dựng những ngôn ngữ lập trình mà câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên. Các ngôn ngữ này được gọi là ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Features
Previously, to create a computer program one must work directly with the number 0 or 1 (use the binary number system), also known as machine language. This work extremely hard, takes a lot of time, effort and especially error-prone. To overcome this drawback, we propose a language, a language that allows the replacement sequence of 0 or 1 is reminiscent of English words. However, this improvement is still not very suitable for the majority of computer users who always want the command is the meaning of the actions it describes. So, right from the 1950s, people developed the programming language whose command it is close to natural language. These languages ​​are called high-level programming language
Chương trình máy tính thường được tạo ra bởi con người, những người này được gọi là lập trình viên, tuy nhiên cũng tồn tại những chương trình được sinh ra bởi các chương trình khác.
Computer programs are often created by people who are called programmers, but also exists in the program generated by other programs
Phân loại
Theo phương thức hoạt động
1.     Phần mềm hệ thống dùng để vận hành máy tính và các phần cứng máy tính, ví dụ như các hệ điều hành máy tính Windows, Linux, Unix, các thư viện động (còn gọi là thư viện liên kết động; tiếng Anh: dynamic linked library - DLL) của hệ điều hành, các trình điều khiển (driver), phần sụn (firmware) và BIOS. Đây là các loại phần mềm mà hệ điều hành liên lạc với chúng để điều khiển và quản lý các thiết bị phần cứng.
3.     Các phần mềm chuyển dịch mã bao gồm trình biên dịchtrình thông dịch: các loại chương trình này sẽ đọc các câu lệnh từ mã nguồn được viết bởi các lập trình viên theo một ngôn ngữ lập trìnhdịch nó sang dạng ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu đưọc, hay dịch nó sang một dạng khác như là tập tin đối tượng (object file) và các tập tin thư viện (library file) mà các phần mềm khác (như hệ điều hành chẳng hạn) có thể hiểu để vận hành máy tính thực thi các lệnh.
4.     Các nền tảng công nghệ như .NET, 1C:DOANH NGHIỆP...
classification
According to the mode of operation
1. Software used to operate the computer system and the computer hardware, such as computer operating systems Windows, Linux, Unix, the library (also known as dynamic link library; English: dynamic linked library - DLL) of the operating system, drivers (driver), firmware (firmware) and BIOS. This is the kind of software that the operating system communicate with them to control and manage the hardware devices.
2. Application software so that users can complete one or more jobs, such as office software (Microsoft Office, OpenOffice), enterprise software, [[[DB Vpar]]], the human resource management software, educational software, databases, software, games, utility programs, or other types of malware.
3. The translation software code includes the compiler and the interpreter: the program will read the statements from the source code written by the programmer in a programming language and translate it into machine language which the computer is able to interpret, or translate it into another format as object files (object files) and library files (library files) that other software (such as operating system, for example) can understood to operate the computer to execute the command.
4. As technology platforms. NET, 1C: Enterprise ...
Theo khả năng ứng dụng
1.     Những phần mềm không phụ thuộc, nó có thể được bán cho bất kỳ khách hàng nào trên thị trường tự do. Ví dụ: phần mềm về cơ sở dữ liệu như Oracle, đồ họa như Photoshop, Corel Draw, soạn thảo và xử lý văn bản, bảng tính,... Ưu điểm: Thông thường đây là những phần mềm có khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều nhóm người sử dụng. Khuyết điểm: Thiếu tính uyển chuyển, tùy biến.
2.     Những phần mềm được viết theo đơn đặt hàng hay hợp đồng của một khách hàng cụ thể nào đó (một công ty, bệnh viện, trường học,...). Ví dụ: phần mềm điều khiển, phần mềm hỗ trợ bán hàng,...
Ưu điểm: Có tính uyển chuyển, tùy biến cao để đáp ứng được nhu cầu của một nhóm người sử dụng nào đó. Khuyết điểm: Thông thường đây là những phần mềm ứng dụng chuyên ngành hẹp.
According to the applicability
1. The software does not depend, it can be sold to any customers on the free market. For example: the database software such as Oracle, graphics such as Photoshop, Corel Draw, drafting and word processing, spreadsheets, ... Pros: Usually this is the software capable of wide application for multiple user groups. Cons: Lack of flexibility and customization.
2. The software is written orders or contracts of a particular customer (a company, a hospital, school, etc.). For example: control software, software sales support, ...
Advantages: flexible, highly customizable to meet the needs of a certain group of users. Cons: Typically these are narrow specialized software applications.

Một số loại phần mềm(Some software)

Phần mềm hệ thống(Software system)

Phần mềm hệ thống giúp vận hành phần cứng máy tính và hệ thống máy tính. Nó bao gồm các hệ điều hành, phần mềm điều vận thiết bị (device driver), các công cụ phân tích (diagnostic tool), trình phục vụ, hệ thống cửa sổ, các tiện ích,... Mục đích của phần mềm hệ thống là để giúp các lập trình viên ứng dụng không phải quan tâm đến các chi tiết của hệ thống máy tính phức tạp được sử dụng, đặc biệt là các tính năng bộ nhớ và các phần cứng khác chẳng hạn như máy in, bàn phím, thiết bị hiển thị.

Software system that helps operate the computer hardware and computer system. It includes operating systems, software, transportation equipment (device driver), the analysis tool (diagnostic tool), servers, window systems, utilities, ... The purpose of systems software is to help application programmers do not pay attention to the details of complex computer systems are used, especially memory and other hardware features such such as a printer, keyboard, display devices.

Phần mềm lập trình(Programming software)

Phần mềm lập trình thường cung cấp các công cụ hỗ trợ lập trình viên trong khi viết chương trình và phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các công cụ này bao gồm các trình soạn thảo, trình biên dịch, trình thông dịch, trình liên kết, trình tìm lỗi, v.v... Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết hợp các công cụ này thành một gói phần mềm, và một lập trình viên có thể không cần gõ nhiều dòng lệnh để dịch, tìm lỗi, lần bước,... vì IDE thường có một giao diện người dùng đồ họa cao cấp (GUI). Ví dụ .NET,Vpar DB 1C:DOANH NGHIỆP...
Programming software usually provides tools to assist programmers in writing software program and different programming languages​​. These tools include editors, compilers, interpreters, linkers, debugging, etc. An integrated development environment (IDE) combine these tools into one package, and a programmer may not need to enter at the command line to find the problem, the time step, ... because the IDE usually has an advanced graphical user interface (GUI). For example. NET, DB Vpar 1C: ENTERPRISE…

Các loại khác(The other type)

Cũng là một loại phần mềm, nhưng virus máy tính là các phần mềm có hại được viết để chạy với những mục đích riêng của một một nhóm người nhằm lừa đảo, quảng cáo, ăn cắp, phá hoại thông tin, phá hoại phần cứng hoặc chỉ là để trêu chọc người dùng vi tính.


It is a type of software, but computer viruses are malicious software is written to run with the purpose of either a group of people to scams, advertising, theft, destruction of information, hardware damage or just to tease computer users.Nguyễn Hữu Định
Application Development:
Java, C, C++: Top Programming Languages for 2011

As 2011 approaches, eWEEK takes a look at the top 18 programming languages for developers going into the new year. This list is filled with the tried and true. In some instances, some observers might view a few of the picks as the "tired and through". However, despite their age, the workhorse languages such as C and C++ continue to remain at the top end of the software development landscape in terms of language use and job potential (despite growing more slowly and even decreasing, according to some sources). Moreover, this list is not intended to highlight the hot, hip new languages on the horizon, but to focus on where programmers can go to look for work. To compile this list, eWEEK checked out the TIOBE Index, which sorts out developer language popularity, Regular Geek as well as job sites such as Indeed.com and SimplyHired.com. Java has dominated the programming jobs rankings for the last several years and remains dominant going into 2011. According to Simply Hired, since April 2009, Java jobs increased 52 percent, Perl jobs increased 33 percent, C# jobs increased 52 percent, Objective C jobs increased 60 percent (however, a search for "Objective-C" showed a 207 percent increase in jobs), Visual Basic jobs increased 112 percent, JavaScript jobs increased 76 percent, Ruby jobs increased 78 percent, Python jobs increased 69 percent, C jobs increased 11 percent and PHP jobs increased 58 percent. Yet, Simply Hired shows a decrease of 13 percent in terms of jobs for the C++ language.

Phát triển ứng dụng:

Java, C, C + +: Ngôn ngữ lập trình đứng đầu năm 2011


Vấn đề bàn tới vào năm 2011, eWeek sẽ xem xét 18 ngôn ngữ lập trình hàng đầu cho các nhà phát triển vào năm mới. Danh sách này được lấp đầy với sự cố gắng và hiện thực. Trong một số trường hợp, một số nhà quan sát có thể xem một vài trong số những bình chọn  là "mệt mỏi và thông qua". Tuy nhiên, bất chấp tuổi tác của họ, các ngôn ngữ như C và C + + tiếp tục để duy trì các kết quả đầu của các cảnh quan phát triển phần mềm về sử dụng ngôn ngữ và tiềm năng công việc (mặc dù phát triển hơn từ từ và thậm chí giảm, theo một số nguồn). Hơn nữa, danh sách này không có ý định để làm nổi bật ngôn ngữ nóng, nổi bậc mới trên đường chân trời, nhưng tập trung vào các lập trình viên có thể đi tìm việc làm. Để biên dịch danh sách này, eWeek kiểm tra ra các  chỉ số TIOBE , cái mà xếp loại phát triển ngôn ngữ phổ biến, Geek thường xuyên cũng như các trang web việc làm như Indeed.com  SimplyHired.com . Java đã thống trị bảng xếp hạng công việc lập trình trong nhiều năm qua và vẫn còn chiếm ưu thế vào năm 2011. Theo Simply Hired, kể từ tháng tư năm 2009, Java việc làm tăng 52%, Perl việc làm tăng 33%, C # việc làm tăng 52%, Objective C công việc tăng 60% (tuy nhiên, một tìm kiếm cho "Objective-C" cho thấy một gia tăng 207% trong việc làm), Visual Basic công việc tăng 112%, JavaScript việc làm tăng 76%, Ruby việc làm tăng 78%, Python công việc tăng 69%, C việc làm tăng 11% và PHP việc làm tăng 58%. Tuy nhiên, Simply Hired cho thấy giảm 13% về việc làm cho ngôn ngữ C++.


Nguyễn Thanh Hiệp
Python Programming Language
Python is a remarkably powerful dynamic programming language that is used in a wide variety of application domains. Python is often compared to Tcl, Perl, Ruby, Scheme or Java. Some of its key distinguishing features include:
·         very clear, readable syntax
·         strong introspection capabilities
·         intuitive object orientation
·         natural expression of procedural code
·         full modularity, supporting hierarchical packages
·         exception-based error handling
·         very high level dynamic data types
·         extensive standard libraries and third party modules for virtually every task
·         extensions and modules easily written in C, C++ (or Java for Jython, or .NET languages for IronPython)
·         embeddable within applications as a scripting interface
Python is powerful... and fast
Fans of Python use the phrase "batteries included" to describe the standard library, which covers everything from asynchronous processing to zip files. The language itself is a flexible powerhouse that can handle practically any problem domain. Build your own web server in three lines of code. Build flexible data-driven code using Python's powerful and dynamic introspection capabilities and advanced language features such as meta-classesduck typing anddecorators.
Python lets you write the code you need, quickly. And, thanks to a highly optimized byte compiler and support libraries, Python code runs more than fast enough for most applications. The traditional implementation of CPython uses a bytecode virtual machine; PyPy supports just-in-time (JIT) compilation to machine code. Also, Jython and IronPython (see below) support JIT compilation on their respective virtual machine implementations.
Python plays well with others
Python can integrate with COM.NET, and CORBA objects.
For Java libraries, use Jython, an implementation of Python for the Java Virtual Machine.
For .NET, try IronPython , Microsoft's new implementation of Python for .NET, or Python for .NET.
Python is also supported for the Internet Communications Engine (ICE) and many other integration technologies.
If you find something that Python cannot do, or if you need the performance advantage of low-level code, you can write extension modules in C or C++, or wrap existing code with SWIG or Boost.Python. Wrapped modules appear to your program exactly like native Python code. That's language integration made easy. You can also go the opposite route and embed Python in your own application, providing your users with a language they'll enjoy using.
Python runs everywhere
Python is available for all major operating systems: Windows, Linux/Unix, OS/2, Mac, Amiga, among others. There are even versions that run on .NET and the Java virtual machine. You'll be pleased to know that the same source code will run unchanged across all implementations.
Your favorite system isn't listed here? It may still support Python if there's a C compiler for it. Ask around on news:comp.lang.python - or just try compiling Python yourself.
Python is friendly... and easy to learn
The Python newsgroup is known as one of the friendliest around. The avid developer and user community maintains a wiki, hosts international and localconferences, runs development sprints, and contributes to online code repositories.
Python also comes with complete documentation, both integrated into the language and as separate web pages. Online tutorials target both the seasoned programmer and the newcomer. All are designed to make you productive quickly. The availability of first-rate books completes the learning package.
Python is Open
The Python implementation is under an open source license that makes it freely usable and distributable, even for commercial use. The Python licenseis administered by the Python Software Foundation.

Bài Dịch:
Ngôn Ngữ Lập Trình Python
Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và năng động được sử dụng rộng rãi trong hàng loạt các lĩnh vực ứng dụng. Python thường được so sánh với Tcl, Perl, Ruby, Scheme hoặc Java. Một số tính năng chính của nó bao gồm:
·         rất rõ ràng, có thể đọc được cú pháp.
·         khả năng mạnh mẽ
·         hướng đối tượng trực quan
·         mã hướng thủ tục biểu hiện tự nhiên
·         đầy đủ mô đun, hỗ trợ gói có cấu trúc
·         xử lý lỗi với ngoại lệ
·         dữ liệu động rất cao cấp
·         mở rộng thư viện chuẩn và các mô-đun của bên thứ ba cho công việc hầu như tất cả
·         mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C + + (hoặc Java cho Jython, hoặc NET cho IronPython)
·         nhúng trong các ứng dụng như một kịch bản giao diện
Python mạnh mẽ ... và nhanh chóng…
Người hâm mộ của Python sử dụng cụm từ "batteries included" để mô tả các thư viện chuẩn, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ từ xử lý không đồng bộ các tập tin zip. Nó là ngôn ngữ như một cỗ máy linh hoạt có thể xử lý thực tế bất kỳ vấn đề tên miền. Xây dựng máy chủ web của riêng bạn trong ba dòng mã. Xây dựng dữ liệu linh hoạt theo định hướng mã bằng cách sử dụng khả năng của Python: mạnh mẽ và năng động, và các tính năng ngôn ngữ tiên tiến như meta-classes, duck typing và decorators.
Python cho phép bạn viết mã bạn cần, nhanh chóng. Nhờ vào một trình biên dịch byte cao cấp được tối ưu hóa thư viện hỗ trợ, mã Python đủ nhanh cho hầu hết các ứng dụng. Việc thực hiện truyền thống của CPython sử dụng một máy bytecode ảo, PyPy hỗ trợ just-in-time (JIT) biên soạn để mã máy. Ngoài ra, Jython và IronPython (xem bên dưới) hỗ trợ biên dịch JIT về việc triển khai máy ảo của họ.
Python chạy tốt với những ngôn ngữ khác
Python có thể tích hợp với COM, NET, và các đối tượng CORBA.
Đối với các thư viện Java, sử dụng Jython, thực hiện Python cho Máy ảo Java.
Đối với .NET, hãy thử IronPython, thực hiện mới nhất của Microsoft về Python cho .NET, hoặc Python cho . NET.
Python cũng được hỗ trợ cho Internet Communications Engine (ICE) và nhiều công nghệ tích hợp khác.
Nếu bạn tìm thấy một cái gì đó mà Python không thể làm, hoặc nếu bạn cần thực hiện mã ở mức độ thấp, bạn có thể viết các module mở rộng trong C hoặc C + +, hoặc tích hợp code hiện tại với SWIG hoặc Boost.Python. Module xuất hiện trong chương trình của bạn giống như mã Python bản địa. Đó là ngôn ngữ tích hợp được thực hiện dễ dàng. Bạn cũng có thể đi theo con đường ngược lại và nhúng Python trong ứng dụng của riêng của bạn, cung cấp cho người dùng của bạn với ngôn ngữ mà họ thích sử dụng.
Python chạy khắp mọi nơi
Python là có sẵn cho tất cả các hệ điều hành: Windows, Linux / Unix, OS / 2, Mac, Amiga, và một số khác. Thậm chí còn có phiên bản chạy trên NET và các máy ảo Java. Bạn sẽ được hài lòng để biết rằng cùng một mã nguồn sẽ chạy không thay đổi trên tất cả hệ thống xử lý.
Hệ điều hành yêu thích của bạn không được liệt kê ở đây? Nó vẫn có thể hỗ trợ Python nếu có một trình biên dịch C cho nó. Hỏi về: comp.lang.python hoặc  biên dịch Python.
Python là thân thiện ... và dễ dàng để tìm hiểu
Nhóm tin Python được biết đến như một trong những ngôn ngữ thân thiện nhất. Các nhà phát triển khao khát và cộng đồng người dùng duy trì một wiki, tổ chức hội nghị quốc tế và địa phương, để phát triển, và đóng góp vào kho lưu trữ mã trực tuyến.
Python cũng đi kèm với tài liệu đầy đủ, cả hai đều tích hợp vào ngôn ngữ như các trang web riêng biệt. Hướng dẫn trực tuyến nhắm mục tiêu cho cả lập trình viên chuyên nghiệp và người mới học. Tất cả đều được thiết kế để làm cho bạn sản xuất một cách nhanh chóng. Sự sẵn có của cuốn sách đầu tiên tỷ lệ hoàn thành các gói phần mềm học tập.
Python là mã Mở
Việc thực hiện Python là theo một giấy phép mã nguồn mở mà làm cho nó tự do sử dụng và phân phối, ngay cả đối với sử dụng thương mại. Giấy phép Python được quản lý bởi Python Software Foundation.

Câu hỏi trắc nghiệm
1.      Which language is not a high-level languages ? (d)
            a. fortran        
b. cobol          
c. basic           
d. assembly
2.      Which systems are supported by C language ? (c)
            a. windows     
b. Linux          
c. Unix           
d. MAC
3.      _________ write the instructions that direct a computer to process data into information (a)
a. Programmers
b. Users
c. Systems analysts
d. Digital assistants
4.      Programs are written by low level languages (d)
a. occupy less storage space
b. can more easily be read and interpreted by human
c. run faster
d. only (a) and (b)
5.      Which of the following translators generate object programs? (b)
(1) assemblers
(2) compliers
(3) interpreters
a. (1) only
b. only (2)
c. (1),(2) and (3)
d. (1) and (3) only
6.      What is the function of COBOL?
A.    Is used for commercial purposes.
B.     Data processing as well as acientific application.
C.     Is used for purposes commercial.
D.    Consists of algebraic formuala and English phrases.
7.      what is the characteristics of pl/I ?
A.    Consists of algebraic formuala and English phrases.
B.     Combines features of COBOL and ALGOL.
C.     Combines features of COBOL and BASIC.
D.    Combines features of ALGOL and C.
8.      What is a compiler?
A.    Is a program that converts a high level language into machine code.
B.     Is a program written in one of the high level languages.
C.     Is a program directly excutable by the computer.
D.    Is a program that converts a high level language in machine code.
9.      What is the purpose of development of the c?
A.    To suppotr the unix opera system.
B.     Solving scientific and mathematical problems.
C.     To support the UNIX operaing system.
D.    Is used for purposes commercial.
10.  What is designed to perform one specific task?
A.    An application program.
B.     The load module
C.     An applications program
D.    The linkage aditor.
11.  Our university computer does not have a PASCAL  __________
A.    Compiler
B.     Compile
C.     Compiled
D.    compilation

12  As C is a free form language, the __________at the end of each line is a must.
A.    Comma
B.     Dots
C.    semicolon
D.    both a and b

13.Systems programs are usually provided by the__________.
A.    Manufacturer
B.     Employers
C.       Programmes
D.       both a and b

14.  The___________  of these mathematical operations were obtained from
the university mainframe and not from my micro.
A.    Result
B.     Results
C.     Resulting
D.    both  b and c
15.  _____________control the work of the computer system.
A.    Programming language
B.     operating system  
C.     Systems programs
D.    machine language
16. What is Programming language in the 2nd generation?
A. assembly
B. C
C. Java
D. FORTRAN
17. COBOL acronym for... ?
A. COmman Business-Oriented Language
B. COmman Business-Oriention Language
C. COmmon Business-Oriented Language
D. COmman Business-Orienton Language

18. C is a general purpose programming language initially developed by …?
A. Niklaus Wirth
B. Bjarne Stroustrup
C. Dennis Ritchie
D. Richard Bandler19. How many The Function main in every C program ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

20. The compiler is…?
E.     source program
F.       operating system
G.    Applications
H.    systems program


[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Game
avatar

Bài viết rất tốt,mình cũng có trang ứng dụng tạo cv miễn phí và đây là hướng dẫn cách viết CV dành cho kế toán mới ra trường .
Cách Viết CV Dành Cho Kế Toán Mới Ra Trường or cach viet cv danh cho ke toan moi ra truong

delete 10/8/14, 3:03 PMsentiment_satisfied Emoticon