[ENGLISH FOR COMPUTING ] Unit 5:Computer software

Public on April 25, 2014

1: Make a list of software products that you use (e.g. word processing, spreadsheets, etc.). Are there some features of the products you never use? Are there any features missing?

2:Reading 


Software technology is getting more complicated.Developer have to cut throught a jungle of computer languages, operating enviroments, and shifting standards to chooce how they will create their software.It‘s not an easy job.Software purchasers’ll have to live with their results for years to come.Which advances in software technology will prevail?Which ones will be just flash in the pan?

I chose four well-known software developers and asked each to talk about current and future trends in software technology. Their comments reveal some common and diverse themes.

I began by asking them if they thought that software purchasers are getting what they need? What should developers be doing differently to give purchasers a better product?

Mary Evans In general, I think people are getting what they want —there are a lot of creative things being done with paint software, word
15 processing, DTP (desktop publishing) systems, and the like. Do users want more? Of course! Users will always want more. The computer is an incredibly powerful tool, and any software that makes it easier, faster, more creative, or more cost-effective will inevitably be in demand. But I'm generally optimistic about the way things are going
At the moment. I think most of the major software manufacturers are able to read the market quite well.'

Gerry Harper 'I'm afraid I completely disagree with Mary. I just don't think that software purchasers are getting the technical support they need. While the products are getting more and more complex, and more and more expensive, it seems that support is starting to be thought of as an additional business opportunity. More generally, I've thought for some time that applications are getting too big, and that they're trying to do too much. Yes, they're versatile and powerful, but they're also often overwhelming. I think what we need are simple little
programs that are easy to understand and use, and that work together to accomplish more complex tasks.'

Matt Andrews 'I really can't agree with that. To imagine we can just go back to "simple little programs" just ignores the complex needs of many of today's software users. No, I'm sure that you can't stop
progress. Suppliers know what their customers want — they just can't supply it quickly enough. I've studied the market very closely, and I've found that purchasers' needs seem always to exceed the capability of the available software by a constant time-frame of about six to twelve months.'Bob Bolton 'I think users are getting what they want, provided that their needs fit the off-the-shelf application. Specialized software is usually so specific that it should be written in-house for businesses. Developers should add features that the customer needs, not what they think customers want. Some effort should be made to get
feedback from the users before making an upgrade so that the proper features are added.'
Công nghệ phần mềm ngày càng phức tạp.Người phát triển phải vượt quả rào cản về ngôn ngữ máy tính, môi trường hoạt động và các tiêu chuẩn về việc viết phần mềm.Đây không phải là công việc dễ dàng.Người dùng sẽ phải làm việc với phần mềm trong nhiều năm.Những tiến bộ nào trong công nghệ phần mềm sẽ thắng thế?Những gì chỉ thành công trong khoảnh khắc?

Tôi đã chọn bốn nhà phát triển phần mềm nổi tiếng và yêu cầu họ nói về xu hướng hiện tại và tương lai trong công nghệ phần mềm.Ý kiến ​​của họ tiết lộ một số chủ đề phổ biến và đa dạng.

Tôi bắt đầu hỏi về việc người mua phần mềm đang nhận được những gì họ cần? Những gì mà các nhà phát triển cần phải làm để cung cấp cho người mua một sản phẩm tốt hơn?

Mary Evans Nói chung, tôi nghĩ rằng mọi người đang nhận được những gì họ muốn có rất nhiều sáng tạo đang được thực hiện với phần mềm paint,word, DTP (xuất bản máy tính) và các thứ tương tự.Người dùng muốn nhiều hơn nữa hay không? Tất nhiên! Người dùng sẽ luôn luôn muốn nhiều hơn nữa. Máy tính là một công cụ rất mạnh mẽ, và bất kỳ phần mềm mà làm cho nó dễ dàng hơn, nhanh hơn, sáng tạo hơn, hoặc tiết kiệm chi phí hơn chắc chắn sẽ có nhu cầu.Nhìn chung tôi lạc quan về sự phát triển này
Vào lúc này. Tôi nghĩ rằng hầu hết những nhà sản xuất phần mềm lớn có thể đọc thị trường khá tốt.

Gerry Harper 'Tôi sợ rằng tôi hoàn toàn không đồng ý với Mary. Tôi không nghĩ rằng người mua phần mềm đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật mà họ cần. Trong khi các sản phẩm ngày càng phức tạp hơn, và
đắt tiền hơn, có vẻ như có hỗ trợ bắt đầu được coi như một cơ hội kinh doanh bổ sung. Nói chung, tôi đã suy nghĩ trong một thời gian rằng các ứng dụng đang khá cồng kềnh, và họ đang cố gắng làm quá nhiều. Vâng, chúng linh hoạt và mạnh mẽ, nhưng chúng cũng hay lấn át. Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta cần là chương trình đơn giản dễ hiểu và dễ sử dụng, và làm việc đó với nhau để hoàn thành tác vụ phức tạp hơn. 'Matt Andrews "Tôi thực sự không thể đồng ý với điều đó. Để tưởng tượng chúng ta quay lại với "các chương trình nhỏ đơn giản" chỉ cần bỏ qua những nhu cầu phức tạp của nhiều người sử dụng phần mềm ngày nay. Không, tôi chắc chắn rằng bạn không thể dừng sự
tiến bộ. Các nhà cung cấp biết những gì khách hàng của họ muốn - họ chỉ không thể cung cấp nó một cách nhanh chóng. Tôi đã nghiên cứu thị trường kỹ, và tôi thấy nhu cầu người mua dường như luôn luôn vượt quá khả năng của phần mềm có sẵn với một hằng số khung thời gian khoảng 6-12 tháng.

Bob Bolton 'Tôi nghĩ rằng người dùng đang nhận được những gì họ muốn, nhu cầu của họ phù hợp với những ứng dụng không thiết kế theo yêu cầu cá nhân.Phần mềm chuyên dụng cần phải được viết riêng cho các doanh nghiệp. Nhà phát triển nên thêm các tính năng mà khách hàng cần, chứ không phải những gì họ nghĩ rằng khách hàng muốn.Sự cải thiện phải được phản hồi từ người sử dụng trước khi thực hiện một nâng cấp để được thêm vào các tính năng thích hợp. '

Download Slide Here
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon