[Android ] Tạo bộ đếm giờ

Public on May 24, 2014
Bước 1:
Khai báo một đối tượng CountDownTimer

PHP Code:
CountDownTimer count_obj;  
Bước 2:

Trong hàm onCreate viết mã sau để tạo mới 1 CountDownTimer, truyền vào 2 tham số.

Tham số 1: Tổng thời gian thực hiện
Tham số 2: Khoảng cách thời gian thực hiện lại hành động
onTick : được gọi sau một khoảng thời gian xác định.
onFinish: được gọi khi kết thúc tổng thời gian.

Code ví dụ:

PHP Code:
new CountDownTimer(Tongthoigiankhoangthoigian) {
                
                @
Override
                
public void onTick(long millisUntilFinished) {
                    
// TODO Auto-generated method stub
                    
Action   
                
}
                
                @
Override
                
public void onFinish() {
                    
// TODO Auto-generated method stub
                    
Action
                
}
            }.
start();
    }  
__________________
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon