[Android] Tạo nhạc cho màn hình chờ

Public on May 24, 2014

Bước 1. Trong thư mục res tạo 1 thư mục có tên là raw. Chép 1 file nhạc vào thư mục raw vừa tạo (vd: filenhacnen.mp3).

Bước 2. Mở file manghinhchaoActivity.java lên và viết mã

Khao báo biến toàn cục
PHP Code:
MediaPlayer mp3;  
Trong hàm onCreate viết thêm mã sau
PHP Code:
mp3=MediaPlayer.create(manhinhchaoActivity.this,R.raw.filenhacnen);
        
mp3.start();  
Bước 3. Đến bước này tao có thể chạy nhưng sẽ thấy lỗi rằng nhạc vẫn chạy khi ta chuyển. qua activity khác.

Bước 4. Thêm đoạn mã trong ham onPause để dừng nhạc khi chuyển qua activity mới

PHP Code:
protected void onPause(){
        
super.onPause();
        
mp3.release();
        
finish();
    }  


[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon