Chu trình Hamilton

Public on May 5, 2014
Một đường đi hamilton là một đường đi trong đồ thị vô hướng đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng 1 lần

Một chu trình hamilton là một đường đi hamilton có điểm đầu trùng với điểm cuối !

Đồ thị Hamilton là đồ thị có chứa ít nhất một chu trình Hamilton.

Đường đi x0,x1,...,xn-1,xn là đường đi Hamilton nếu V = {x0,x1,...,xn-1,xn} xi!=xj , 0 ≤ i < j ≤ n
Chu trình x0,x1,...,xn,x0 là chu trình Hamilton nếu x0,x1,...,xn,x0 là đường đi Hamilton
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon