[Cocos2d-x v3.0] Viết game Tower Defender.(Part 1)

Public on May 24, 2014
Dowload resource cho chương trình tại đây :Resource

Bước 1: Bạn tạo 1 project bất kì, mắc định sẽ tạo ra file HelloWorld.h và HelloWorld.cpp tại folder Classes;
bạn cần thay đổi tên của 2 file đó thành   TutorialScene.h và TutorialScene.cpp
Sau khi thay đổi tên của 2 file đó bạn cần làm các việc sau

Đổi tên HelloWorld thành TutorialSecene trong file AppDelegate.cpp
Đổi:
1
2
#include HelloWorld.h
auto scene = HelloWorld::createScene();
Thành:
1
2
#include "TutorialScene.h"
auto scene = TutorialSence::createScene();

Thêm vào trong file TutorialScene.h đoạn sau :(dòng 6, 7, 8);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#pragma once
#include cocos2d.h

USING_NS_CC;

private:
  cocos2d::TMXTiledMap *_tileMap;
  cocos2d::TMXLayer *_background;

Xóa tất cả code trong hàm bool  TutorialScene::init()   của file TutorialScene.cpp và thay thế bằng đoạn code sau :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
bool TutorialScene::init()
{
  if ( !Layer::init() )
  {
    return false;
  }

  Size visibleSize = Director::getInstance()->getVisibleSize();
  Point origin = Director::getInstance()->getVisibleOrigin();

  std::string file = "01.tmx";
  auto str = String::createWithContentsOfFile (FileUtils::getInstance()-> fullPathForFilename(file.c_str()).c_str());
  this->_tileMap = TMXTiledMap::createWithXML(str->getCString(),"");
  this->_background = _tileMap->layerNamed("Background");

  addChild(_tileMap, -1);
  return true;
}

Bây giờ chúng ta thử chạy, và kết quả hiện ra sẽ như thế này :Tạo ra các file .h và file .cpp của class sử dụng các tên sau  'Creep',  'WayPoint',  'Wave ',  'DataModel' ;
và để các file đó trong thư mục Classes ;

AppDelegate – Build the window, upload the CCDirector and the Scene.
WayPoint – Read the way points from the tile map editor. đọc điểm đi từ  tile map editor.
DataModel – A data interface. Sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
Wave – Control :  the type of the enemies, spawn rate and total number.
Creep – Bad guys.
TutorialScene – Where we are going to upload the map and set the several parameters for different variables.
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon