[Android] Truyền tham số giữa các activity sử dụng Intent trong Android

Public on July 20, 2014

Bước 1: Tạo project, tương tự như các bài trước

Bước 2: Tạo thêm 1 layout mới đặt tên là page2.xml
Page main:
Snap35

Page2:
Snap36

Bước 3: Tạo thêm mới class đặt tên là Page2
Snap37

Bước 4: Code cho từng Class.
Class Main:
Snap38

Class Page2:
Snap39

Bước 5: Ctrl+F11
Snap33Snap34
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon