Bài tập lập trình Java -3-DHTH8A

Public on September 20, 2014
Bài Tập 3. Viết chương trình xây dựng đối tượng CD gồm có các thuộc tính sau:
 Mã CD là số nguyên,
 Tên CD: chuỗi ký tự,
 Ca sỹ: chuỗi ký tự,
Trang 4
 Số bài hát: số nguyên,
 Giá thành : số thực
1. Các thuộc tính khai báo private, định nghĩa các phương thức get/set cho từng thuộc tính, override phương thức equal và toString của lớp Object.
2. Viết các constructor để khởi tạo đối tượng CD.
3. Xây dựng lớp Collection là tập hợp các CD (dùng mảng đối tượng CD), số lượng CD có trong collection và tổng giá thành của collection đó. Phương thức thêm CD vào trong collection.

CODE

CD.java

package com.thanhcs.cdproject;

import java.text.NumberFormat;

public class CD {
  
  private int id;
  private String name;
  private String singerName;
  private int numOfSong;
  private int cost;
  
  public CD()
  {
    
  }
  public CD(int id, String name, String singerName, int numOfSong, int cost) {
    super();
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.singerName = singerName;
    this.numOfSong = numOfSong;
    this.cost = cost;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public String getSingerName() {
    return singerName;
  }
  public void setSingerName(String singerName) {
    this.singerName = singerName;
  }
  public int getNumOfSong() {
    return numOfSong;
  }
  public void setNumOfSong(int numOfSong) {
    this.numOfSong = numOfSong;
  }
  public int getCost() {
    return cost;
  }
  public void setCost(int cost) {
    this.cost = cost;
  }

  @Override
  public String toString() {
    
    NumberFormat fm = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    return "CD [id=" + id + ", name=" + name + ", singerName="
 + singerName
 + ", numOfSong=" + numOfSong + ", cost=" + fm.format(cost)+ "]";
  }

  @Override
  public boolean equals(Object ob1) {
    
    return super.equals(ob1);
  }
  
}CDcollection.java

package com.thanhcs.cdproject;

import java.util.ArrayList;

public class CDCollection {

  private ArrayList<CD> arrCD ;

  public CDCollection()
  {
    arrCD = new ArrayList<CD>();
  }
  
  public CDCollection(ArrayList<CD> arrCD) {
    super();
    this.arrCD = arrCD;
  }
  
  public void addCD(CD cd)
  {
    arrCD.add(cd);
  }
  
  public int getNumOfCD()
  {
    return arrCD.size();
  }
  
  public int getSumOfCost()
  {
    int sum=0;
    for(int i = 0 ; i < arrCD.size();i++)
    {
      sum+=arrCD.get(i).getCost();
    }
    return sum;
  }
  
  public void getCDList()
  {
    for(int i = 0 ; i < arrCD.size();i++)
    {
      System.out.println(arrCD.get(i).toString());
      System.out.println("\n");
    }
  }

}CDProject.java

package com.thanhcs.cdproject;

import java.util.ArrayList;

public class CDCollection {

  private ArrayList<CD> arrCD ;

  public CDCollection()
  {
    arrCD = new ArrayList<CD>();
  }
  
  public CDCollection(ArrayList<CD> arrCD) {
    super();
    this.arrCD = arrCD;
  }
  
  public void addCD(CD cd)
  {
    arrCD.add(cd);
  }
  
  public int getNumOfCD()
  {
    return arrCD.size();
  }
  
  public int getSumOfCost()
  {
    int sum=0;
    for(int i = 0 ; i < arrCD.size();i++)
    {
      sum+=arrCD.get(i).getCost();
    }
    return sum;
  }
  
  public void getCDList()
  {
    for(int i = 0 ; i < arrCD.size();i++)
    {
      System.out.println(arrCD.get(i).toString());
      System.out.println("\n");
    }
  }

}
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon