Chương II-JAVA -CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ -bai2

Public on September 20, 2014
Bài Tập 2. Công ty du lịch V quản lý thông tin là các chuyến xe. Thông tin của 2 loại chuyến xe:

 Chuyến xe nội thành: Mã số chuyến, Họ tên tài xế, số xe, số tuyến, số km đi được, doanh thu.

 Chuyến xe ngoại thành: Mã số chuyến, Họ tên tài xế, số xe, nơi đến, số ngày đi được, doanh thu.

Thực hiện các yêu cầu sau:

 Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế (vẽ cây thừa kế).

 Viết chương trình quản lý các chuyến xe theo dạng cây thừa kế với các phương thức sau:

- Nhập, xuất danh sách các chuyến xe (danh sách có thể dùng cấu trúc mảng).
- Tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

CODE

//Sơ đồ class :
ChuyenXe.java

package com.thanhcs.baitap2;

public class ChuyenXe {

  private String maSo, tenTaiXe;
  private double doanhThu;
  public ChuyenXe(String maSo, String tenTaiXe, double doanhThu) {
    super();
    this.maSo = maSo;
    this.tenTaiXe = tenTaiXe;
    this.doanhThu = doanhThu;
  }
  public String getMaSo() {
    return maSo;
  }
  public void setMaSo(String maSo) {
    this.maSo = maSo;
  }
  public String getTenTaiXe() {
    return tenTaiXe;
  }
  public void setTenTaiXe(String tenTaiXe) {
    this.tenTaiXe = tenTaiXe;
  }
  public double getDoanhThu() {
    return doanhThu;
  }
  public void setDoanhThu(double doanhThu) {
    this.doanhThu = doanhThu;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "ChuyenXe [maSo=" + maSo + ", tenTaiXe=" + tenTaiXe
        + ", doanhThu=" + doanhThu + "]";
  }
}ChuyenXeNoiThanh.java

package com.thanhcs.baitap2;

public class ChuyenNoiThanh extends ChuyenXe{

  private int soTuyen, soKM;

  public ChuyenNoiThanh(String maSo, String tenTaiXe, double doanhThu,
      int soTuyen, int soKM) {
    super(maSo, tenTaiXe, doanhThu);
    this.soTuyen = soTuyen;
    this.soKM = soKM;
  }

  public int getSoTuyen() {
    return soTuyen;
  }

  public void setSoTuyen(int soTuyen) {
    this.soTuyen = soTuyen;
  }

  public int getSoKM() {
    return soKM;
  }

  public void setSoKM(int soKM) {
    this.soKM = soKM;
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + "ChuyenNoiThanh [soTuyen=" + soTuyen +     ", soKM=" + soKM + "]";
  }
}ChuyenXengoaithanh.java

package com.thanhcs.baitap2;

public class ChuyenNgoaiThanh extends ChuyenXe {

  private String noiDen;
  private int soNgayDiDuoc;
  public ChuyenNgoaiThanh(String maSo, String tenTaiXe,double doanhThu,String noiDen, int soNgayDiDuoc) {
    super(maSo, tenTaiXe, doanhThu);
    this.noiDen = noiDen;
    this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
  }
  public String getNoiDen() {
    return noiDen;
  }
  public void setNoiDen(String noiDen) {
    this.noiDen = noiDen;
  }
  public int getSoNgayDiDuoc() {
    return soNgayDiDuoc;
  }
  public void setSoNgayDiDuoc(int soNgayDiDuoc) {
    this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return super.toString()+ "ChuyenNgoaiThanh [noiDen=" + noiDen +      ", soNgayDiDuoc="+ soNgayDiDuoc + "]";
  }
    
}


QuanLychuyenXe.java

package com.thanhcs.baitap2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class QuanLyChuyenXe {
  ArrayList<ChuyenXe> listChuyenXe;
  Scanner sc ;
  ChuyenXe cx;
  int chon;
  public QuanLyChuyenXe() {
    super();
    listChuyenXe = new ArrayList<ChuyenXe>();
    sc = new Scanner(System.in);
  }

  public void nhap(int n)
  {
    for(int i = 0 ; i < n ; i++)
    {
      
      System.out.println("1: chuyen xe noi thanh");
      System.out.println("2: chuyen xe ngoai thanh");
      System.out.println("0: Thoat");
      chon = sc.nextInt();sc.nextLine();
      switch (chon) {
      case 1:
      {
        String maSo;
        String tenTaiXe;
        double doanhThu;
        int soTuyen;
        int soKM;
        System.out.println("Nhap ma so : "); maSo = sc.nextLine();
        System.out.println("Ho ten lai xe : ");tenTaiXe = sc.nextLine();
        System.out.println("So tuyen : ");soTuyen = sc.nextInt();sc.nextLine();
        System.out.println("So Km : "); soKM = sc.nextInt();sc.nextLine();
        System.out.println("Doanh thu : "); doanhThu = sc.nextDouble(); sc.nextLine();
        cx = new ChuyenNoiThanh(maSo, tenTaiXe, doanhThu, soTuyen, soKM);
        listChuyenXe.add(cx);
        System.out.println("add thanh cong tuyen noi thanh");
      }
        break;

      case 2:
      {
        String maSo;
        String tenTaiXe;
        double doanhThu;
        String noiDen;
        int soNgayDiDuoc;
        System.out.println("Nhap ma so : "); maSo = sc.nextLine();
        System.out.println("Ho ten lai xe : ");tenTaiXe = sc.nextLine();
        System.out.println("Noi den : ");noiDen = sc.nextLine();
    System.out.println("So ngay di duoc : "); soNgayDiDuoc = sc.nextInt();sc.nextLine();
        System.out.println("Doanh thu : "); doanhThu = sc.nextDouble(); sc.nextLine();
        cx = new ChuyenNgoaiThanh(maSo, tenTaiXe, doanhThu, noiDen, soNgayDiDuoc);
        listChuyenXe.add(cx);
        System.out.println("add thanh cong tuyen ngoai thanh");
      }
        break;

      default:
        break;
      }


    }
  }

  public void xuat()
  {
    for(ChuyenXe cx : listChuyenXe)
    {
      System.out.println(cx.toString());
    }
  }

  public void TongDoanhthuTungLoai()
  {
    double doanhThuNoiThanh = 0, doanhThuNgoaiThanh = 0;
    for(ChuyenXe cx : listChuyenXe)
    {
      if(cx instanceof ChuyenNoiThanh)
      {
        doanhThuNoiThanh+=cx.getDoanhThu();
      }
      if(cx instanceof ChuyenNgoaiThanh)
      {
        doanhThuNgoaiThanh+=cx.getDoanhThu();
      }
    }
    
    
    System.out.println("\n\nTong Doanh thu tuyen noi thanh : " + doanhThuNoiThanh);
    System.out.println("\nTong Doanh thu tuyen ngoai thanh : " + doanhThuNgoaiThanh);
    
  }
}


Test.java

package com.thanhcs.baitap2;

public class Test {

  public static void main(String[] args) {

    QuanLyChuyenXe qlcx = new QuanLyChuyenXe();
    qlcx.nhap(3);
    qlcx.xuat();
    qlcx.TongDoanhthuTungLoai();

  }
}[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon