Java - Lập trình hướng đối tượng- OOP

Public on September 15, 2014
+Package và import:
- Mỗi package chứa các class và interface.
- Dùng package để tránh trùng tên class hay interface trong các gói.
- Khi ta muốn sủ dụng một class nào đó trong 1 package thì ta phải import vào.
- Các class trong java.lang được import tự động.

+Class va Object
Class là khái niệm trừu tượng, không có thật. 
Object là một thể hiện (instance) của lớp -> bạn phải tạo ra thể hiện từ lớp.
1 Object có phương thức (method) và phần các thuộc tính (attribute)


Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình có các tính chất chính sau:
-Tính trừu tượng (abstraction)
-Tính đóng gói (encapsulation)
-Tính đa hình (polymorphism)
-Tính kế thừa (inheritance)
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon