Đồ án 1 : Nhận đề tài

Public on September 29, 2014

 Tìm hiểu hệ điều hành Android, Xây dựng ứng dụng dịch tự động văn bản.

1 : ĐH-ĐA1 Tìm hiểu về hệ điều hành Android

2 : ĐH-ĐA2 Chuyển hình ảnh sang văn bản Khả năng xử lý ảnh và lập trình trên Java

3 : ĐH-CN Xây dựng ứng dụng dịch tự động thông qua hình ảnh
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon