[Android] Android FPT Software Training - Học lập trình Android -Free

Public on October 6, 2014

Android FPT Software Training + 20 Lập trình android nâng cao - Nhất nghệ
(Bài giảng + Source code demo)

Bạn nào muốn tham gia học cùng mình thì follow blog của mình nhé.. mình sẽ cập nhật liên tục các bài học .
Nếu bạn nào quan tâm

+ Comment ở dưới bài viết với nội dung: "Lập trình android"+cộng nội dung bạn đang quan tâm
+ Và đính kèm mail của bạn.mình sẽ bắt đầu post từng bài cho các bạn cho các bạn nhé!
Thân!

I : Android FPT Software Training (nội dung học)

Ngày 1
- Introduce about ADT, SDK, NDK, Android Platform, API
- Application structure, Hello world
- Manifest : permission, application, phiên bản SDK
- Viết ứng dụng ‘Hello world’
- Building and running the activity (Example with button, textview without xml layout)
- Using xml layout
- TextView, Button, ImageView, Checkbox, Toggle, Radio ButtonBố trí giao diện ứng dụng Android
- Containers, Linear Layout (layout_gravity, gravity, orientation, layout_weight)
- Relative Layout (align, abow, below)
- Table View, ScrollView, Selection View : ListView, GridView, 
GalleryView, Spinner


Ngày 3
Lập trình widgets: image buttons, progress bar, seekbar…
-      Hứng sự kiện
- Option menu and Context Menu
-      Inflate Xml for Menu


Nâng cao kỹ thuật bố trí giao diện
- Fancy with Lists : customize adapter
- Using convertView
- Using ViewHolderTabLayout

Ngày 5
Other widgets for showing message : Toast, Dialog, ProgressDialog
- Dealing with thread
- Logic vs UI Thread
- Thread – RunOnUiThread
- AsyncTask (Example : Loading file with asynctask and ProgressBar)

Ngày 6
Intent & Intent Filters
- Intent And Intent Filter (filter for call, view picture, view map, webpage …)
- Activity, Activity for Result. Why and When?
- Activity Life cycle (OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy)

Ngày 7
Broadcast- Services
- Bind Service, Application Service, AIDL Service
Lập trình dịch vụ SMS – Telephone

Ngày 8
Lưu trữ trong Android
- Read and Write File (cache, external, internal)
- Preferences
- Make Setting Page with Preferences
- SQLite Database


Ngày 9
Content – Content Provider
- Tạo content provider
- Tạo custom provider

Ngày 10
Viết ứng dụng kết nối dịch vụ web service
- Phương thức REST
- HttpUrlConnection
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON

Ngày 11
- Vẽ trên Canvas
- Tăng tốc đồ họa
- Lập trình hoạt hình

Ngày 12
- Xử lý tương tác touch, pin, pan, rotate,…
Ngày 13
Lập trình multimedia
- Play audio – video
- JetPlayer
- Chụp ảnh – truy xuất album ảnh

Ngày 14
Tích hợp thông tin địa điểm và bản đồ số
- Location Base Service
- MapView and MapActivity
- Display map & Pin a location in a Map

Ngày 15
Giao tiếp với các cảm biến
- La bàn, cảm biến gia tốc, cảm biến con quay hồi chuyển. Nhận dạng rung lắc thiết bị
- Cảm biến ánh sáng, vị trí…

Click vô đây để coi các bài viết nhé

I: Lập trình android nâng cao - Nhất nghệ (nội dung học)


A- Phần 1: Giao diện nâng cao và các vấn đề khác
1. Text-To-Speech, voice recognization
Tìm hiển về Text-To-Speech và voice recognization
Khai thác Text-To-Speech và voice recognization
2. Service
Tìm hiểu và quản lý các Service trên Android
3. ViewPager, Fragment
Khai thác Android Support Library
Tìm hiểu Fragment.
Tạo ra View có thể phân trang.
Tạo hiệu ứng cho phân trang.
Tạo tiêu đề cho phân trang.
4. Một số widget khác: DatePicker,DatePickerDialog, TimePicker, TimePickerDialog……
Tìm hiểu một số widget hữu ích.
5. UI Patterns
Tìm hiểu UI Pattern
Khai thác các UI Pattern
Phần 2: Làm việc với Network
1. Thread,Runnable,Handler,AsyncTask
Thread: Vấn đề giao tiếp network trên các version Android
Runnable: Vấn đề cập nhật giao diện từ network
Handler: Tạo và quản lý Thread.
AsyncTask:
- Tìm hiểu Thread,
- Runnable
- Handler , dùng post, dùng Message
- AsyncTask
- Kết hợp progressbar

2. Socket
Tìm hiểu về socket
Cách giao tiếp của socket trong android
Viết chương trình giao tiếp thông qua Socket

3. HTTP
Cách giao tiếp HTTP trong android
Đối tượng HTTPClient.
Giao tiếp thông qua POST
Giao tiếp thông qua GET
Xử lý vấn đề cập nhật giao diện

4. Web Service – SOAP
Tìm hiểu Web Service
Tìm hiểu SOAP
Cách sử dụng web service trong Android
Sử dụng thư viện hỗ trợ SOAP

5. XML –DOM Parser
Tìm hiểu XML
Tìm hiểu DOM
Sử dụng DOM để Parser dữ liệu XML trên Android

6. XML – SAX Parser
Tìm hiểu SAX
Ưu điểm của SAX Parser
Sử dụng SAX để Parser dữ liệu XML trên Android
Viết chương trình lấy dự báo thời tiết.

7. Youtube API
Tìm hiểu Youtube API
Tìm hiểu JSON của Youtube
Viết chương trình lấy và chơi video  từ youtube playlist

8. Google Map API GPS
Tìm hiểu Google Map API
Cách lấy Google API key
Tìm hiểu định vị toàn cầu GPS
Tìm hiểu MapView
Tìm hiểu OverLay
Cách vẽ đường đi từ 2 điểm GeoPoint trên MapView
Viết chương trình dùng google map, định vị gps và tìm đường đi.
9. RSS
Tìm hiểu RSS
Phân tích RSS từ các báo.
Viết chương trình đọc báo từ các trang 24h, dantri, vnexpress….
10. Database webserver
Tìm hiểu cách thức giao tiếp với database trên server.
Thực hiện các thao tác xem, thêm, xóa, sửa với database trên webserver.
Viết chương trình mua hàng, quản lý bán hàng từ android đến database trên webserver.
C- Phần 3: Game 2D
1. Cấu trúc game
Tìm hiểu xây dựng và tổ chức cấu trúc để viết game  trên Android
Tìm hiểu canvas
Tìm hiểu về touch trên game

2. Parallax scrolling
Tìm hiểu về Parallax scrolling.
Tạo các lớp background
Chuyển động background

3. Chuyển động đối tượng
Tìm hiểu cách thức chuyển động của đối tượng.
Cách quản lý các đối tượng để không tiêu tốn tài nguyên.
Cách đồng bộ danh sách các đối tượng.

4. Sprite
Tìm hiểu về Sprite
Cách thay đổi hình dựa vào tập hợp hình hoặc 1 hình.
Cách thay đổi hình dựa vào di chuyển

5. Xét va chạm
Tìm hiểu cách cách xác dịnh va chạm giữa những loại hình khác nhau.
Xử lý sau khi có va chạm.

6. Giới thiệu engine
Tìm hiểu SAX
Ưu điểm của SAX Parser
Sử dụng SAX để Parser dữ liệu XML trên Android
Viết chương trình lấy dự báo thời tiết.
JSON Parser
  • Tìm hiểu cấu trúc JSON
  • So sánh JSON và XML
  • Phân tích dữ liệu JSON

Click vô đây để coi các bài viết nhé
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Game
avatar
Thanh Nguyen person

"Lập trình android"
nguyenvanthanh.cs94@gmail.com

delete 10/6/14, 10:37 AM
avatar

phuocphn@gmail.com
khi nào có bài mới thì gửi cho mình với nhé. Tks

delete 10/6/14, 4:03 PM
avatar

Lập trình Android Android FPT Software Training + 20 Lập trình Android nâng cao + Game - Nhất Nghệ (Bài giảng + Source code demo)
haphan.90qb@gmail.com

delete 10/6/14, 6:07 PM
avatar

Lập trình android Android FPT Software Training + 20 Lập trình android nâng cao +Game - Nhất nghệ (Bài giảng + Source code demo)
tainguyenduc202@gmail.com

delete 10/6/14, 6:48 PM
avatar

Lập trình android Android FPT Software Training + 20 Lập trình android nâng cao +Game - Nhất nghệ (Bài giảng + Source code demo)
congacon025@gmail.com

delete 10/6/14, 7:29 PM
avatar

Lập trình android Android FPT Software Training + 20 Lập trình android nâng cao +Game - Nhất nghệ (Bài giảng + Source code demo).
Email: c2congminh12c2@gmail.com. Thank bạn nhiều.

delete 10/7/14, 1:59 AM
avatar

Lập trình android - tất cả nội dung trên
gahack6a@gmail.com

delete 10/7/14, 2:38 AMsentiment_satisfied Emoticon