[Java ] Jlist and dialog

Public on October 6, 2014
Bài tập 18. Thực hành về JList
Viết lớp ChiPhi với yêu cầu:
+ Thuộc tính: loại phí (String), tiền (double).
+ Viết các hàm khởi tạo.
+ Viết các hàm get/set.
+ Hàm toString(): trả về chuỗi chứa 2 thông tin là loại phí và tiền.
Thiết kế giao diện như hình dưới đây:
Yêu cầu xử lý sử dụng lớp ChiPhi:
+ Nút “Thêm”: thêm một dòng vào JList bên dưới với 2 thông tin tương ứng là Loại phí và Tiền (xem hình). Chú ý không được thêm khi:
- Không nhập đủ dữ liệu.
- Ô nhập tiền không phải số.
- Ô nhập tiền là số âm.
+ Nút “Xóa”: xóa một dòng đang chọn trên JList, yêu cầu chọn trước khi xóa và hỏi xác nhận trước khi xóa.
+ Nút “Báo cáo”: xuất ra tổng chi phí.
+ Khi chọn 1 dòng trên JList thì hiện thông tin dòng đó lên các ô nhập liệu.
+ Nút “Thoát”: đóng chương trình.
ChiPhi.java

package thanhcs.bai18;

public class ChiPhi {

  String loaiPhi;
  double tien;
  public ChiPhi(String loaiPhi, double tien) {
    super();
    this.loaiPhi = loaiPhi;
    this.tien = tien;
  }
  
  public String getLoaiPhi() {
    return loaiPhi;
  }
  
  public void setLoaiPhi(String loaiPhi) {
    this.loaiPhi = loaiPhi;
  }


  public double getTien() {
    return tien;
  }

  public void setTien(double tien) {
    this.tien = tien;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return loaiPhi + "  " + tien;
  }

  
}

bai18.java


package thanhcs.bai18;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.border.Border;
import javax.swing.border.TitledBorder;

public class bai18 extends JFrame implements ActionListener {

  JLabel lblLoaiPhi, lblTien;
  JTextField txtLoaiPhi, txtTien;
  JButton btnThem, btnXoa, btnBaoCao, btnThoat;
  JList listName;
  DefaultListModel listModelName;

  public bai18() {
    JPanel Jpan = new JPanel(new BorderLayout());
    JPanel north = new JPanel(new BorderLayout());

    //
    setTitle("emo JList");
    setSize(500, 400);
    setResizable(false);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);

    //
    JPanel pnLoaiPhi = new JPanel();
    JPanel lay = new JPanel(new GridLayout(2, 2));
    lay.add(lblLoaiPhi = new JLabel("Loại phí: "));
    lay.add(lblTien = new JLabel("Tiền "));
    txtLoaiPhi = new JTextField(15);
    lay.add(txtLoaiPhi);
    txtTien = new JTextField(15);
    lay.add(txtTien);
    Border west = BorderFactory.createLineBorder(Color.RED);
    TitledBorder ti = new TitledBorder(west, "Các loại phí");
    pnLoaiPhi.setBorder(ti);
    pnLoaiPhi.add(lay);
    north.add(pnLoaiPhi, BorderLayout.NORTH);
    Jpan.add(north, BorderLayout.WEST);

    listModelName = new DefaultListModel();
    listName = new JList(listModelName);
    north.add(new JScrollPane(listName), BorderLayout.CENTER);
    //
    JPanel East1 = new JPanel(new BorderLayout());
    JPanel Jeast = new JPanel();
    Jeast.setLayout(new BoxLayout(Jeast, BoxLayout.Y_AXIS));
    btnThem = new JButton("Thêm");
    btnXoa = new JButton("Xoá");
    btnBaoCao = new JButton("Báo cáo");
    btnThoat = new JButton("Thoát");
    btnThem.setMaximumSize(btnBaoCao.getPreferredSize());
    btnXoa.setMaximumSize(btnBaoCao.getPreferredSize());
    btnThoat.setMaximumSize(btnBaoCao.getPreferredSize());
    Jeast.add(Box.createVerticalStrut(30));
    Jeast.add(btnThem);
    Jeast.add(Box.createVerticalStrut(10));
    Jeast.add(btnXoa);
    Jeast.add(Box.createVerticalStrut(10));
    Jeast.add(btnBaoCao);
    Jeast.add(Box.createVerticalStrut(10));
    Jeast.add(btnThoat);
    East1.add(Jeast);

    Jpan.add(East1, BorderLayout.EAST);

    add(Jpan);
    // Bắt sự kiện
    btnBaoCao.addActionListener(this);
    btnThem.addActionListener(this);
    btnThoat.addActionListener(this);
    btnXoa.addActionListener(this);
    txtLoaiPhi.addActionListener(this);
    txtTien.addActionListener(this);
  }

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    new bai18().setVisible(true);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Object o = arg0.getSource();

    if (o.equals(btnThem) || o.equals(txtLoaiPhi) || o.equals(txtTien)) {
      if (Kiemtra() == true) {
        String lp = txtLoaiPhi.getText().trim();
        double tien = Double.parseDouble(txtTien.getText());

        ChiPhi cp = new ChiPhi(lp, tien);
        listModelName.addElement(cp);
        txtLoaiPhi.setText("");
        txtTien.setText("");
      }
    }
    if (o.equals(btnXoa)) {
      if (listName.getSelectedIndex() == -1) {
        JOptionPane.showConfirmDialog(this, "chon dong de !!!");
        return;
      }
      {
        JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Muon tiep tuc hay khong",
            "test", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        listModelName.removeElement(listName.getSelectedValue());
        //listModelName.removeAllElements();//xoa het
      }
    }

    if(o.equals(btnBaoCao))
    {
      BaoCao_Dialog a = new BaoCao_Dialog(this, listModelName);
      a.setVisible(true);
    }
    if(o.equals(btnThoat))
    {
      System.exit(0);
    }
  }

  private boolean Kiemtra() {
    if ((txtLoaiPhi.getText().equals("")) || (txtTien.getText().equals(""))) {
      JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Nhap thieu!");
      return false;
    }
    try {
      double Tien = Double.parseDouble(txtTien.getText());
      if (Tien < 0) {
        JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Nhap tien lon hon 0");
        txtTien.selectAll();
        txtTien.requestFocus();
        return false;
      }
    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
      JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Loi kieu du lieu");
      return false;
    }
    return true;

  }

}


Baocao_Dialog.java

package thanhcs.bai18;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Button;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dialog;
import java.awt.Panel;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;

import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;

public class BaoCao_Dialog extends Dialog implements ActionListener, ListSelectionListener{

  JButton exit;
  DefaultListModel modellist;
  JList mList;
  JTextField txt;
  public BaoCao_Dialog(JFrame owner, DefaultListModel modellist) {
    super(owner);
    this.modellist = modellist;
    
    //
    setTitle("Bao Cao");
     setBackground(Color.WHITE);
     setLayout(new BorderLayout());
     setSize(250,300);
     setModal(true); // set la con cua jframe kia
     setLocationRelativeTo(null); // hien thi o giua
    //

     Panel panel = new Panel();
     panel.setLayout(new BorderLayout());
     panel.add(exit = new JButton("Close"));
     exit.addActionListener(this);
     add(exit, BorderLayout.SOUTH);
     
     JPanel panel2 = new JPanel();
     panel2.setLayout(new BorderLayout());
     panel2.add(txt = new JTextField(20), BorderLayout.NORTH);
     mList = new JList(modellist);
     panel2.add(new JScrollPane(mList) , BorderLayout.CENTER);
     add(panel2, BorderLayout.CENTER);
     
     
    mList.addListSelectionListener(this);
     
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if(e.getSource()==exit)
    {
      setVisible(false);
      //System.exit(0);
    }
    
    
    
  }
  
  @Override
  public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
    

    if(e.getSource()==mList)
    {
      if(mList.getSelectedIndex()!=-1)
      {
        ChiPhi c = (ChiPhi) mList.getSelectedValue();
        txt.setText("Loai Chi Phi : " + c.getLoaiPhi() + "|| So tien : "+ c.getTien());
      }
      else
      {
      }
    }
  }

  
}[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon