THE FIRST RULE OF UX (week 1)

Public on July 22, 2015

Sketch of a man flapping his arms
“You cannot not communicate. Every behaviour is a kind of communication. Because behaviour does not have a counterpart (there is no anti-behaviour), it is not possible not to communicate.”—Paul Watzlawick’s First Axiom of Communication
This is the first rule of UX. Everything a designer does affects the user experience. From the purposeful addition of a design element to the negligent omission of crucial messaging, every decision is molding the future of the people we design for.

As such, one of the primary goals of any good designer is communicating the intended message…the one that leads to a positive user experience. The copy-writing, the color of your text, the alignment of form labels, using all-caps or going lowercase on those navigation links—even the absence of a design pattern—are all part of this communication.
Knowing this, we can ask (and hopefully answer) the question, “Does this element support or contradict what I am trying to communicate to the user?” And by asking this you will find yourself refining and improving the little things; the things that often go unsaid or unnoticed, that ultimately make up the user’s experience.
Translate : 

Tuần 1: Quy tắc đầu tiên của UX

Tạm dịch: User experience là trải nghiệm người dùng.
Quy tắc đầu tiên của UX: “Mỗi thứ người thiết kế làm đều ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng (UX)”. Từ việc chủ ý thêm vào thiết kế một thành phần cho đến việc cẩu thả bỏ xót một thông điệp quan trọng nào đó (crucial messaging), việc nào cũng ảnh hưởng đến người dùng, những người trải nghiệm thiết kế của bạn. 

Một trong những mục tiêu chính của bất kỳ nhà thiết kế giỏi nào là mang đến những thông điệp…hướng người dùng đến trải nghiệm tích cực. Các copywriting, màu sắc của văn bản, định dạng bố cục của các nhãn, viết hoa hay viết thường những liên kết điều hướng (navigation links) - thậm chí những thứ không nhìn thấy được của bản thiết kế - chúng là một phần của thông điệp. 

Để áp dụng, bạn có thể hỏi (trả lời) câu hỏi: “Liệu thành phần này có hỗ trợ hay mâu thuẩn với cái mà ‘tôi’ mong muốn gửi đến người dùng?”. Bằng cách hỏi như thế có thể giúp bạn chỉnh sửa và cải tiến một vài thứ, những thứ mà thường không được nói và chú ý, những cái mà thực sự ảnh hướng đến trải nghiệm người dùng. 
(còn tiếp)
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon