WHAT MAKES THE USER EXPERIENCE?(week 1.1)

Public on July 22, 2015
The user experience is made up of all the interactions a person has with your brand, company, or organization. This may include interactions with your software, your web site, your call center, an advertisement, with a sticker on someone else’s computer, with a mobile application, with your Twitter account, with you over email, maybe even face-to-face. The sum total of these interactions over time is the user experience.

The interaction designer plans for these moments. Part of their responsibility is to make all interactions positive, and includes aspects of the software, the copy-writing, the graphics, layout, flows, physical experiences. It’s a shame when one part of the experience is top notch and another is dreadful. Cohesion is important.
User experience spans multiple practices. Let’s take an example from architecture. If an architect were hired by a deep-pocketed client to create a great user experience, they wouldn’t stop at the structure in which people live. They would pay attention to the surrounding greenery, the arc of the driveway, the views of the property at each angle…maybe even the way guests are greeted and the table is set. All of these touch-points are important parts of the larger system…the house is merely one piece of the puzzle.
Web designers, traditionally secure in the role of page creators, now have a wider purview. The landscape on which people experience our design is wider than ever before. Thus, we must adapt our ways to include all aspects of experience.

Tuần 1: Điều gì làm nên trải nghiệm người dùng? (tt)

UX(trải nghiệm người dùng) được tạo ra bởi tất cả tương tác của người dùng có được từ thương hiệu, bản thân công ty, tổ chức của chúng ta. Điều này có thể bao gồm những tương tác với phần mềm, website, dịch vụ hỗ trợ người dùng, một mẫu quảng cáo, hay những trao đổi qua email, thậm chí có thể là gặp gỡ trực tiếp. Nói tóm lại, tất cả những tương tác theo thời gian tạo nên UX.

Người thiết kế tương tác lên kế hoạch cho những điều này. Một trong số những trách nhiệm của họ là làm nên những tương tác tích cực, bao gồm những khía cạnh của phần mềm, bản copy-writing, hình ảnh đồ họa (graphics), dàn trang (layout), flows, trải nghiệm vật lý. Thật tệ khi có một thành phần của UX bị tách rời và khác so với những thành phần còn lại. Sự gắn kết của các thành phần thực sự quan trọng.

UX đòi hỏi nhiều khía cạnh kỹ thuật hay chuyên môn. Lấy một ví dụ từ kiến trúc. Nếu một kiến trúc sư được thuê bởi một khách hàng hạng sang, yêu cầu để tạo một UX tuyệt vời, họ không chỉ dừng ở cấu trúc của căn nhà. Họ sẽ chú ý đến cây xanh xung quanh, lối xe chạy vào gara, đặt tầm nhìn ở mỗi góc cạnh…thậm chí tiếp khách như thế nào mà sắp xếp bàn ghế theo trật tự nào đó. Tất cả các chỗ tiếp xúc là một thành phần quan trọng của hệ thống tổng thể…căn nhà chỉ là một mặt của vấn đề.
Người thiết kế web, theo truyền thống chỉ giới hạn ở vai trò là người tạo ra giao diện website, nhưng bây giờ đòi hỏi phải có tầm nhìn rộng hơn. Giới hạn tầm vực mà người dùng cảm nhận sản phẩm của chúng ta hiện nay rộng hơn trước rất nhiều. Chính vì vậy, chúng ta phải thích ứng với những điều này, bao gồm tất cả khía cạnh khác nhau của trải nghiệm. 
Source: 52weeksofux.com && http://tuhocux.tumblr.com/

[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon