Random không lặp từ CSDL

Public on September 22, 2015
Giải pháp :
1. Ta có 1 List(Array..) các câu hỏi và muốn random theo index để lấy ra các câu hỏi không trùng lặp.
2. Mỗi lần random (giả sử có size = 100) ta loại luôn phần tử đó ra khỏi List(Array...) và size = size--
3. Tiếp tục random để được phần tử mới.
Đánh giá: Chọn ngẫu nhiên, không cần kiểm tra --> độ tối ưu có vẻ khác hẳn 
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon