Thành công chỉ đến khi bạn có kế hoạch và kiên trì nỗ lực thực hiện đến cùng

Public on September 21, 2015
“Không có gì đến dễ dàng, chỉ có một công thức chung là phải có kế hoạch, kiên trì, chăm chỉ nỗ lực, đừng nhìn vào thành công của người khác rồi cho là do may mắn. Một khi bạn đã hết lòng vì công việc, tự khắc bạn sẽ nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng.”
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon