69 ngày tạo dựng thói quen

Public on January 29, 2016
Bảy bước để có #ScrumLife — một phương thức làm việc hiệu quả cho cuộc sống hiện đại
1. Đặt mục tiêu thông minh và Lập kế hoạch cẩn thận
2. Trực quan hóa đầu việc và luồng công việc bằng bảng Kanban
3. Giới hạn số lượng việc-chưa-xong(#limitwip), tập trung vào hoàn thành từng việc một
4. Tự kiểm tra công việc hằng ngày với DailyScrum, điều chỉnh kế hoạch Just-in-time (kịp thời) để thích ứng
5. Nghiệm thu công việc và tận hưởng cảm giác “hoàn thành”
6. Tự kiểm điểm về cách làm việc, phát huy điểm tốt, khắc phục điểm yếu, tìm phương án cải tiến không ngừng
7. Lặp lại không bỏ sót để gây dựng thói quen, dần tiến tới trạng thái “tự động hóa”
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon