24 website phẳng ấn tượng kèm theo bảng màu

Public on March 4, 2016
Nếu bạn đang có ý định thiết kế 1 giao diện web với thiết kế phẳng (flat design) theo xu hướng hiện nay thì có thể tham khảo 24 trang web sau đây, có kèm cả bảng màu chủ đạo của nó để bạn dễ dàng tham khảo màu sắc được áp dụng cho site

Bảng màu sắc - The Flat Palettes:

1. Banana Caféwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer


2. Carbon Crayonwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

3. The Selfie Revolutionwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

4. Hydrosyswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

5. svkariburnuwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

6. VVI
website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

7. MySuccesswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

8. Gimmii Magazinewebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

9. BlogIn
website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

10. Readymagwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

11. Present Pluswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

12. Temperwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

13. AdSemprewebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

14. Connect Mania

website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

15. BarCamp 2013website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

16. Full Englishwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

17. Karlyn
website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

18. usertifywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

19. Alchemywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

20. Karrie Gurnowwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

21. Graus Arquitectura Técnicawebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

22. Agence Uzikwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

23. Gratisographywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

24. Bells Designwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

Và sau đây là các website tương ứng với các mã màu trên:

1. Banana Caféwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

2. Carbon Crayonwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

3. The Selfie Revolutionwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

4. Hydrosyswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

5. svkariburnuwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

6. VVIwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

7. MySuccesswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

8. Gimmii Magazine
website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer


9. BlogInwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

10. Readymagwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

11. Present Pluswebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

12. Temperwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

13. AdSemprewebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

14. Connect Maniawebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

15. BarCamp 2013website đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

16. Full Englishwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

17. Karlynwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

18. usertifywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

19. Alchemywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

20. Karrie Gurnowwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

21. Graus Arquitectura Técnicawebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

22. Agence Uzikwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

23. Gratisographywebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer

24. Bells Designwebsite đẹp, website, thiết kế phẳng, flat, flat design, color, bảng màu, giao diện web, việt designer


Việt Designer tổng hợp từ Digital Telepathy
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon