8 bảng màu đơn giản nhưng rất đẹp

Public on March 4, 2016
Bảng màu được giám đốc sáng tạo Duminda Perera đưa ra, bạn có thể tham khảo để áp dụng vào những thiết kế của mình.

Nguồn: https://goo.gl/RQDzj3

Mời tham khảo thêm:

1.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
F8B195 F67280 C06C84 6C5B7B 355C7D

2.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
99B898 FECEAB FF847C E84A5F 2A363B

3.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
A8E6CE DCEDC2 FFD3B5 FFAAA6 FF8C94

4.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
A8A7A7 CC527A E8175D 474747 363636

5.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
A7226E EC2049 F26B38 F7DB4F 2F9599

6.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
E1F5C4 EDE574 F9D423 FC913A FF4E50

7.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
E5FCC2 9DE0AD 45ADA8 547980 594F4F

8.
bảng màu, color, màu sắc, color palette, thiết kế, inspiration
FE4365 FC9D9A F9CDAD C8C8A9 83AF9B
[Advertising]Faster Thinking - Speed up your brain


Faster Thinking Gamesentiment_satisfied Emoticon